Projekt Studium - materiały dla Osiedli

Ze względu na skalę, a tym samym poziom czytelności nakładających się na siebie poszczególnych warstw, dla każdego z 42 obszarów administrowanych przez rady osiedli Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała zestaw dodatkowych kart, na których w ramach granic poszczególnych osiedli zamieścili odpowiednio:

1) porównanie rysunku Studium z 2014 r. z projektem rysunku nowego Studium wraz z zestawieniem oznaczeń użytych na obu rysunkach;

2) mapę przedstawiającą dodatkowe elementy, istotne dla lokalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym:

  • elementy transportu zbiorowego - dworce, porty lotnicze, porty i przystanie rzeczne, sieć kolejową, stacje/przystanki kolejowe o zasięgu aglomeracyjnym, węzły przesiadkowe o charakterze aglomeracyjnym i lokalnym, parkingi P&R oraz trasy tramwajowe (istniejące, kierunkowe i perspektywiczne);
  • elementy ruchu pieszego i rowerowego - główne korytarze rowerowe, systemowe trasy piesze i rowerowe, trasy rekreacyjno-turystyczne, główne trasy piesze;
  • tereny zieleni wraz z orientacyjną lokalizacją łączników zieleni, stanowiących sieciowe powiązania "zieloną infrastrukturą" pomiędzy klinami zieleni miasta a większymi obszarami wyłączonymi z zabudowy i rozumianych jako ważniejsze połączenia piesze lub rowerowe, prowadzące wzdłuż co najmniej szpaleru drzew, krzewów, bądź innej formy zieleni wertykalnej, których przebieg zostanie uszczegółowiony na etapie sporządzania planu miejscowego;
  • lokalne centra usługowe (istniejące - do pozostawienia lub do rozwinięcia bądź wzmocnienia oraz nowe - do wytworzenia), w których lokalizowane będą usługi oświatowe, handlowe, kulturalne, zdrowotne itp., skupione w jednym miejscu w formie: targowiska, samodzielnego obiektu lub zespołu obiektów zlokalizowanych w bliskiej odległości od siebie, a także w parterach budynków, których lokalizacja zostanie uszczegółowiona na etapie sporządzania planu miejscowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentami i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Na Państwa opinie Miejska Pracownia Urbanistyczna czeka do 6 maja 2022.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej