Czym jest Niebieska Karta ?

Niebieska karta to formularz wypełniany najczęściej przez policję lub pracownika socjalnego w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. Prawo do jego wypełnienia mają także przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia  i miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niebieska karta zawiera opis sytuacji wskazujących na przemoc domową, wypełniana jest w obecności osoby doznającej krzywdy i rozpoczyna działania, które mają pomóc rodzinie zatrzymać przemoc. 

W Poznaniu wypełniona Niebieska karta trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego obsługiwanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach którego odpowiedni specjaliści zajmują się zbadaniem sytuacji i pomocą rodzinie.

Nie są to tylko przedstawiciele pomocy społecznej, w działania zaangażowane są także inne służby, mogące mieć wiedzę o sytuacji w danej rodzinie np. dzielnicowy, lekarz rodzinny, kurator sądowy czy przedstawiciel szkoły, jeśli w rodzinie są dzieci. Tworzą oni tzw. "grupę roboczą", która we współpracy z rodziną przygotowuje plan pomocy. 

Członkowie grupy roboczej spotykają się z dorosłymi członkami rodziny, w której jest przemoc. Najpierw rozmawiają z osobą doświadczającą przemocy, by ustalić potrzeby i wspólnie zaplanować odpowiednie działania, chroniące i zapewniające bezpieczeństwo poszkodowanym w rodzinie. Jeśli przemocy doświadcza dziecko, w jego imieniu na spotkanie zapraszana jest osoba najbliższa, nie krzywdząca. 

Członkowie Grupy Roboczej rozmawiają również z osobą, która stosuje przemoc, motywując ją do zmiany zachowania, wskazują na możliwość pomocy specjalistycznej i uświadamiają konsekwencje prawne zachowań przemocowych. 

Grupa robocza monitoruje realizację planu pomocy rodzinie dotkniętej przemocą na przykład poprzez wizyty monitorujące w rodzinie.

Rodzina dotknięta przemocą może otrzymać wsparcie psychologiczne, prawne, materialne i lokalowe. 

Ważne !

W okresie epidemii wypełnienie Niebieskiej Karty może się odbyć zdalnie np.  przez telefon. Zdalnie mogą odbywać się także posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grup roboczych.

Mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej. Odwołanie posiedzeń sądowych nie dotyczy spraw związanych bezpośrednio z przemocą w rodzinie, takich jak nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia miejsca zamieszkania.

Z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie Procedury "Niebieskie Karty" zapoznać się można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej strona MRPiPS

Ze schematem przebiegu Procedury "Niebieskie Karty" opracowanym przez Pogotowie Niebieska Linia IPZ może zapoznać się tutaj