Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

  • Stężenia średnioroczne - 40 μg/m3
  • Stężenia 24-godzinne - 50 μg/m3
  • Dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku - 35 razy

Alarmowy poziom stężeń dla pyłu PM101)

Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych, dla okresu uśredniania 24-godz. - 200 μg/m3

więcej informacji dotyczących poziomów dopuszczalnych także dla innych substancji  w powietrzu znaleźć można na stronach WIOŚ Poznań http://195.216.117.228/iseo/, gdzie prezentowane są:

  • wartości kryterialne - dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu,
  • poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych,
  • poziomy alarmowe,
  • poziomy informowania o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych.

Ocena prowadzona jest oddzielnie dla kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej