Aktualne konsultacje

KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

Termin konsultacji: od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 1 grudnia 2019 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłanie na adres mailowy joanna_cielecka@um.poznan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2019r. (decyduje data wpływu do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej