VI nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018

Szanowni Państwo, Miasto Poznań ogłasza III nabór do bazy kandydatów oceniajacych  projekty organizacji pozarządowych, ubiegajacych się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2018.

Na jej podstawie Prezydent Miasta powoła członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor. Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się podstawą do decyzji Prezydenta, komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania.

Komisje Konkursowe
III nabór do Komisji Konkursowych

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści działajacy w różnych obszarach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać oferty w generatorze ofert Witkac.pl. Kandydata do komisji konkursowej może rekomendować również organizacja pozarządowa. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna, stanowi jednak cenne doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe w Poznaniu przeznaczane są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego  i pozarządowego, oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac  i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

OSOBY ZGŁOSZONE W PIERSZYM I DRUGIM NABORZE NA ROKU 2018 NIE MUSZĄ WYSYŁAĆ ZGŁOSZENIA PONOWNIE! 

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest poniżej. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Kandydatury można przesyłać do
14 stycznia 2018 r.

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Poznania zamieszczony poniżej.

Zapraszamy do współpracy !

Załączniki