Poznaj Pozarządowy Poznań

Zapraszamy na kolejny artykuł opisujący organizacje pozarządowe działające w Poznaniu. Przypominany o środowym konkursie dotyczącym treści poruszanych w artykule.

obrazek
Obrazek

Największy udział organizacji w Poznaniu działa w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (27,2%) oraz kultury, sztuki, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (25,3%), w trzeciej kolejności najliczniej reprezentowana branża to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (18,6%). Wśród dość licznie wskazywanych pól działalności badanych organizacji znalazły się także: ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pow. 10% wskazań).

Okres powstania i siedziba organizacji

Prawie 30% organizacji działających na rzecz mieszkańców Poznania swą siedzibę ma w mieszkaniu prywatnym. Sytuacja ta jest po części zrozumiała szczególnie w odniesieniu mniejszych podmiotów: w ich wypadku mieszkanie prywatne zwykle jest adresem rejestrowym, a organizacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Dodatkową zmienną różnicującą jest forma prawna organizacji, stowarzyszenia zarejestrowane w gminie/powiecie znacznie częściej niż innego typu podmiotu swą siedzibę mają w mieszkaniu prywatnym.

Co piąty podmiot trzeciego sektora zajmuje lokal wynajmowany na zasadach komercyjnych oraz w lokalu użyczonym (przy szkole/ przy innej organizacji, przy firmie, przy instytucji), co ósmy - lokal własnościowy, a co dziesiąta organizacja funkcjonuje w lokalu udostępnionym przez władze samorządowe na zasadach preferencyjnych. Wśród innych odpowiedzi znalazły się: lokal wynajmowany na zasadach preferencyjnych (4,2% wskazań) oraz brak lokalu (0,3%).

Na wykresie, zamieszczonym obok tekstu (należy klinkąć w obrazek, aby go powiększyć) zamieszczono rozkład odpowiedzi ilustrujący rok powstania organizacji.

Źródło: Raport z diagnozy trzeciego sektora i wolontariatu
w Poznaniu, przeprowadzonej w 2017 roku na zlecenie UM Poznań.