Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MTP

Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w ramach III wspólnej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2014 r.

UMP 2015
UMP 2015

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek przedkładane na adres: Rada Nadzorcza MTP sp. z o.o., 60-734 Poznań ul. Głogowska 14, składać należy osobiście w Recepcji - Gmach Administracyjny - parter w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać listem poleconym, w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie zostało skutecznie doręczone na ww. adres w powyższym terminie.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MTP sp. z o.o. " z adnotacją "Nie otwierać".
Więcej informacji tutaj.

el