Urząd Miasta Poznania przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich!

Wnioski będą przyjmowane do 17 czerwca (do godz. 23.59)

Edycja letnia będzie realizowana w terminie od 5 lipca do 31 października br.

Na studentów i studentki czekają 82 miejsca w 27 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania, 12 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV")

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA LETNIA (zgodnie z wykazem, w punkcie 8 formularza student/studentka wskazuje biuro/a lub wydział/y, w których chciałby/chciałaby odbywać praktykę i staż).

Czerwiec będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się w procesie rekrutacji do udziału w 1. etapie Programu (praktyka 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2. etap Programu (staż 3 m-ce), w ramach którego otrzymają łączne wynagrodzenie 2 466 zł brutto.

Po zakończeniu stażu uczestnicy i uczestniczki Programu otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu wykonywanych zadań.

Na 53 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad  34099 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 3840 studentów i studentek. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów i studentki korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci/studentki odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Ponad 600 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

ZAPRASZAMY:)

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki