Stypendia na staże

Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu. Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży.

Stypendia na staże
Stypendia na staże

Dla kogo:

- Organizatorem stażu może być firma mająca siedzibę w Poznaniu

- Stypendystą może być student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez organizatora stażu. (Wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki).

Cel programu:

- Wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach.

- Wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży.

- Tworzenie nowych miejsc pracy - po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) przez organizatora stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Stypendium:

- Przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy.

- Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.

- Decyzję o wysokość stypendium podejmuje Prezydent Miasta w oparciu o kosztorys stażu przedstawiony przez organizatora stażu, biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków i wysokość dostępnych środków budżetowych.

Wnioski:

- Wniosek składa organizator stażu wraz z kandydatem na stypendystę

- Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań

- Terminy składania wniosków: cztery razy w roku, do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 31 października lub 31 grudnia danego roku.

Kontakt, bliższe informacje:

- Katarzyna Sobocińska, tel. 61 8785404, e-mail: katarzyna_sobocinska@um.poznan.pl