Zgłoszenia do konkursu Architectus Civitatis Nostrae 2024

Kandydaturę do Nagrody, wraz z uzasadnieniem, mogą zgłaszać: przedsiębiorcy i ich organizacje, instytucje, fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, każdy mieszkaniec miasta oraz Kapituła Nagrody.

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznań, konkurs_ua@um.poznan.pl (tytuł: Architectus).

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem 61-878-57-25.

Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija 3 września 2024 r.

Zgłoszenia na piśmie lub w formie elektronicznej powinny zawierać:

  • nazwę przedsiębiorcy,
  • krótki opis z uwzględnieniem charakterystycznych danych zrealizowanego projektu,
  • datę oddania obiektu do użytku,
  • opis zagospodarowania terenu
  • zdjęcia realizacji
  • uzasadnienie nominacji.

Opis zrealizowanego przedsięwzięcia powinien zawierać informacje na temat zagadnień podlegających ocenie opisanych w §2 Załącznika do zarządzenia nr 258/2018/P.

Zagadnienia podlegające ocenie przy kompleksach mieszkaniowo-usługowych:

1) stopień uwzględnienia zapisów Studium - dopuszcza się odstępstwo dla kompleksowych realizacji przekształcających teren w sposób uzasadniony;

2) zagospodarowanie terenu - założenie urbanistyczne, relacje do otoczenia, otwartość osiedla, komunikacja i rozwiązania dla miejsc postojowych, zieleń, jakość miejsc wypoczynku i integracji społecznej, zastosowanie rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych;

3) projekt (projekty) architektoniczny - architektura budynków, projekty mieszkań, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, rozwiązania funkcjonalne, zastosowane rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych;

4) wykonawstwo - jakość wykonania, zastosowane materiały, trwałość, estetyka;

5) zagadnienia społeczno-ekonomiczne - aspekty energetyczno-ekologiczne, kwestie finansowe i społeczne, zróżnicowanie oferty cenowej dla klientów;

6) skala (wielkość) inwestycji - liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, usługi towarzyszące, zaangażowanie kapitału.

Zagadnienia podlegające ocenie przy obiektach usługowych:

1) stopień uwzględnienia zapisów Studium - dopuszcza się odstępstwo dla kompleksowych realizacji przekształcających teren w sposób uzasadniony;

2) zagospodarowanie terenu - założenie urbanistyczne, relacje do otoczenia, otwartość i dostępność inwestycji, komunikacja, zieleń, jakość miejsc wypoczynku i integracji społecznej, zastosowanie rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych;

3) projekt (projekty) architektoniczny - architektura budynków, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, rozwiązania funkcjonalne, zastosowane rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych;

4) wykonawstwo - jakość wykonania, zastosowane materiały, trwałość, estetyka;

5) zagadnienia społeczno-ekonomiczne - aspekty energetyczno-ekologiczne, kwestie finansowe i społeczne, zróżnicowanie oferty cenowej dla klientów;

6) skala (wielkość) inwestycji - powierzchnia użytkowa, inwestycje towarzyszące, zaangażowanie kapitału, wartość dodana inwestycji.

Zagadnienia podlegające ocenie przy działaniach inwestycyjnych na terenach zdegradowanych:

1) stopień uwzględnienia zapisów Studium i Gminnego Programu Rewitalizacji. Dopuszcza się odstępstwo dla kompleksowych realizacji przekształcających teren w sposób uzasadniony;

2) wpływ na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych;

3) poprawa jakości zagospodarowania przestrzennego zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej;

4) poprawa dostępności przestrzeni i obiektów;

5) kształtowanie przyjaznego środowiska zamieszkania, odpoczynku i komunikacji;

6) wprowadzenie nowych funkcji i pobudzenie rozwoju usług;

7) ochrona stron procesu przed niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi;

8) stopień ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego;

9) wykonawstwo - dbałość wykonania prac konserwatorskich, jakość wykonania, zastosowane materiały, trwałość, estetyka.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej