Miejski Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" - kontynuacja programu z lat 2017-2020.

Prezydent Miasta Poznania zaprasza pary, które w roku 2021 lub w latach 2022-2024 chcą ubiegać się o dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu w ramach programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024".

I. Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" ,

- zarządzenie Nr 26/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie  rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania  w latach 2021-2024".

Załączniki


W ramach Programu będą realizowane następujące procedury:

1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

1) przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,

2) stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,

3) wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,

4) znieczulenie ogólne podczas punkcji,

5) pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

6) transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,

7) zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;

2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

1) przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,

2) przygotowanie biorczyni do transferu zarodka lub zarodków,

3) pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

4) transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,

5) zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

3. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

1) przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań,

2) przygotowanie biorczyni do transferu zarodka lub zarodków,

3) przygotowanie zarodków i ich transfer do jamy macicy.

 • Program będzie realizowany przez 3 placówki lecznicze, wybrane w drodze konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wyboru placówki.
 • Rekrutacja do Programu będzie prowadzona w lokalizacji wybranego przez uczestników Programu Realizatora.
 • Realizatorzy zapewnią uczestnikom Programu dostępność do świadczeń finansowanych w ramach Programu przez 6 dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu oraz możliwością zrealizowania świadczeń w trybie weekendowym (dyżurnym), jeśli sytuacja kliniczna będzie tego wymagała. Zapewnią równocześnie możliwość rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontakt telefoniczny z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę na wypadek powikłań po zabiegowych.
 • Ankiety satysfakcji uczestnika Programu należy składać u wybranego Realizatora.
 • Opieka nad ciężarną po leczeniu niepłodności będzie sprawowana w ramach powszechnie dostępnego systemu opieki perinatalnej.
 • Uczestnikom Programu przysługuje prawo rezygnacji z Programu na każdym jego etapie.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria włączenia do programu:

1) osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim;

2) wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu);

3) osoby, które spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub procedury dawstwa zarodka;

4) osoby, które zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w Programie;

5) osoby, które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym;

6) osoby, które dotychczas nie uczestniczyli lub uczestniczyli w co najwyżej dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017- 2020";

7) osoby, które nie są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.


Warunki uczestnictwa w Programie i uzyskania dofinansowania z budżetu Miasta Poznania

1.      W celu przystąpienia do Programu konieczne jestzłożenie wniosku o dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro wraz
z oświadczeniami
 przez osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym:

a)      oświadczenia o  zapoznaniu  się z informacją na temat zakresu Programu i warunków uczestnictwa w Programie,

b)      oświadczenia, że  składając niniejszy wniosek  para ubiega się o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury,

c)      oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim,

d)      oświadczenia o  zamieszkaniu  na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku (co należy potwierdzić  załączonym do wglądu dokumentem potwierdzającym zamieszkanie  pod adresem wskazanym we wniosku),

e)      oświadczania o rozliczeniu  zeznania podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym zlokalizowanym w mieście Poznaniu (co należy potwierdzić  załączoną  do wglądu kserokopią pierwszej strony ostatnio rozliczonego zeznania PIT wraz z potwierdzeniem złożenia),

f)       oświadczenia, że para dotychczas nie uczestniczyła  lub uczestniczyła  w co najwyżej dwóch procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu "Leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania              w latach 2017-2020" finansowanego z budżetu Miasta Poznania,

g)      oświadczenia o poddaniu  się wcześniejszemu leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem i o posiadaniu  bezpośredniego  wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego lub że para  znajduje się w grupie osób dotkniętych choroba nowotworową lub poddanych leczeniu uniemożliwiającemu zapłodnienie w sposób naturalny,

h)      oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania naszych danych osobowych przez Realizatora programu i uczestników postępowania,

i)       oświadczenia o  zapoznaniu  się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej.

2.      Podstawą uczestnictwa par w Programie na lata 2021-2024 jest kwalifikacja medyczna zgodna z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz postępowanie kwalifikujące do dofinansowania procedur w ramach Programu.

3.      Uczestnicy Programu są zobowiązani do składania dokumentów w wybranej placówce leczniczej realizującej Program.

4.      Każdorazowe dofinansowanie wymaga złożenia odrębnego wniosku do realizatora Programu.

5.      O kolejności przyznawanego dofinansowania procedur dla poszczególnych wniosków decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków, zawierających informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania.

6.      Po spełnieniu wymogów formalnych oraz  kwalifikacji medycznej przeprowadzonej przez Realizatora programu wniosek o dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro  wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.

7.      Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury in vitro jest:

-        złożenie do wybranego Realizatora wniosku kierującego do Programu wraz
z podpisanymi oświadczeniami, które są załączone we wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,

-        zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora,

-        zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary przez Organizatora Programu
tj. Miasto Poznań.

W przypadkach, gdy nieprawidłowo przeprowadzono wstępną kwalifikację formalną w zakresie spełnienia kryteriów lub dane podane we wniosku przez uczestnika Programu okażą się nieprawdziwe, Organizator Programu tj. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do cofnięcia dofinansowania.                


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

 • Medi Partner sp. z o. o, InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, ul. abpa A. Baraniaka 88 E (bud. F), 61-131 Poznań, tel.  500 900 888,
 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego   im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 841 91 19,
 • IVI sp. z o. o, Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa    Bocian 4,   ul. Dąbrowskiego 77A, 61-529 Poznań, tel. 61 635 00 55.

Zapraszamy również do kontaktu poprzez miejską infolinię:

61 646 33 44 - Biuro Poznań Kontakt 1. Kwota zabezpieczona w budżecie m. Poznania na realizację procedur in vitro wynosi
  1 835 000 zł
  / na każdy rok realizacji Programu, co daje 7 340 000 zł na cały okres trwania Programu.
 2. Uczestnikom, w okresie realizacji Programu, przysługuje możliwość trzykrotnego dofinansowania w wys. 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego
  w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotnego dofinansowania w wys. 2 000 zł do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednie dofinansowane procedury nie były skuteczne (nie urodziło się w jej wyniku dziecko).
 3. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie z budżetu
  Miasta Poznania, to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą
  w całości pacjenci.
 4. Procedury, do których zostali zakwalifikowani uczestnicy Programu, sumują się: każdej zakwalifikowanej parze przysługuje dofinansowanie maksymalnie do łącznie trzech procedur niezależnie od zastosowanej metody, pod warunkiem, że poprzednie dofinansowane procedury nie były skuteczne (nie zakończyły się ciążą kliniczną potwierdzoną echem serca płodu w drodze badania ultrasonograficznego).
 5. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy w wysokości do 5000 zł. Jeżeli procedura adopcji zarodka z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy w wysokości do 2000 zł. Koszt ewentualnych kolejnych prób (powyżej trzech) przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka ponoszony będzie przez pacjentów.