Informacje dla par zainteresowanych udziałem w projekcie

Prezydent Miasta Poznania zaprasza pary, które w roku 2017 lub w latach 2018-2020 chcą ubiegać się o dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu w ramach programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020", zwanego dalej Programem.

Program realizowany będzie w terminie: 21.08.2017 r. - 31.12.2020 r.

Uczestnicy Programu

Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

1)  wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia,

2) spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego
 w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do       procedury dawstwa zarodka,

3) są mieszkańcami Poznania.

Podstawowe informacje o Programie

  • W ramach Programu będą realizowane następujące procedury:

1)      procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), które powinny obejmować przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a)      przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,

b)      stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,

c)      wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,

d)      znieczulenie ogólne podczas punkcji,

e)      pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

f)        transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki

            na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,

g)      zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie

            w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;

2)      procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie), które powinny obejmować przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a)      przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,

b)      przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,

c)      pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór

            nad rozwojem zarodków in vitro,

d)      transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki

            na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,

e)      zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie

            w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;

3)      procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie), które powinny objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a)      przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,

b)      przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,

c)      przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

 Program będzie realizowany przez 3 placówki lecznicze, wybrane w drodze konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wyboru placówki.

  • Rekrutacja do Programu będzie prowadzona w lokalizacji wybranego przez uczestników Programu Realizatora.
  • Realizatorzy zapewnią uczestnikom Programu dostępność do świadczeń finansowanych w ramach Programu przez 6 dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu oraz możliwością zrealizowania świadczeń w trybie weekendowym (dyżurnym), jeśli sytuacja kliniczna będzie tego wymagała. Zapewnią równocześnie możliwość rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontakt telefoniczny z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę na wypadek powikłań pozabiegowych.
  • Ankiety satysfakcji uczestnika Programu należy składać u wybranego Realizatora.
  • Opieka nad ciężarną po leczeniu niepłodności będzie sprawowana w ramach powszechnie dostępnego systemu opieki perinatalnej.
  • Uczestnikom Programu przysługuje prawo rezygnacji z Programu na każdym jego etapie.