Warunki uczestnictwa w programie

 1. W celu przystąpienia do Programu konieczne jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniami przez osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym: oświadczenia o miejscu zamieszkania, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności) oraz zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
 2. Uczestnicy Programu są zobowiązani do składania dokumentów w wybranej placówce leczniczej realizującej Program.
 3. Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez Realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.
 4. Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury in vitro jest:
 • złożenie do wybranego Realizatora wniosku kierującego do Programu wraz z podpisanymi oświadczeniami, które są załączone do wniosku,
 • zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora,
 • zatwierdzeniu finansowania dla wnioskującej pary przez Organizatora Programu tj. Miasto Poznań.
  Dofinansowanie do procedury in vitro będzie przyznawane według kolejności zgłoszenia, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez Realizatora.
  W celu weryfikacji danych dotyczących miejsca zamieszkiwania przez osoby wnioskujące o dofinansowanie do procedury in vitro, Organizator Programu tj. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Poznania kontroli wyżej wymienionych danych - na podstawie wezwania do okazania dokumentów potwierdzających ten fakt, np. zaświadczenia o zameldowaniu, rozliczenia podatkowego za poprzedni rok, faktury za usługi takie jak telefon stacjonarny, gospodarowanie odpadami komunalnymi, rachunki za prąd, gaz, czynsz, itp.
  W przypadkach, gdy nieprawidłowo przeprowadzono wstępną kwalifikację formalną w zakresie spełnienia kryteriów, o  których mowa w pkt. III niniejszej informacji "Uczestnicy Programu", lub dane podane we wniosku przez uczestnika Programu okażą się nieprawdziwe, Organizator Programu tj. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do cofnięcia dofinansowania.