O programie

Rada Miasta Poznania Uchwałą XLI/710/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. przyjęła program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach  2017-2020." Prezydent Miasta Poznania na mocy zarządzenia Nr 293/2017/P z 8 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniem 329/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 23 maja 2017 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2017-2020 ww. programu polityki zdrowotnej oraz powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert. W trakcie postępowania konkursowego wyłoniono 3 realizatorów programu. Zaproponowane przez Komisję rozstrzygnięcie konkursu zostało zatwierdzone przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały L/885/VII/2017, podjętej 20 czerwca 2017 r.  Program zaplanowano na lata 2017-2020.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania, to 3 zabiegi. Uczestnikom, w okresie realizacji Programu, przysługuje możliwość trzykrotnego dofinansowania w wys. 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotnego dofinansowania w wys. 2 000 zł do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko.


Osoby uprawnione

Do programu zostają  zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 1. Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia,
 2. Spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach  dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
 3. Są mieszkańcami miasta Poznania.

Warunki uczestnictwa w programie

 1. W celu przystąpienia do Programu konieczne jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniami przez osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym: oświadczenia o miejscu zamieszkania, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności) oraz zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
 2. Uczestnicy Programu są zobowiązani do składania dokumentów w wybranej placówce leczniczej realizującej Program.
 3. Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez Realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.
 4. Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury in vitro jest:
 • złożenie do wybranego Realizatora wniosku kierującego do Programu wraz z podpisanymi oświadczeniami, które są załączone do wniosku,
 • zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora,
 • zatwierdzeniu finansowania dla wnioskującej pary przez Organizatora Programu
  tj. Miasto Poznań. Dofinansowanie do procedury in vitro będzie przyznawane według kolejności zgłoszenia, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez Realizatora. W celu weryfikacji danych dotyczących miejsca zamieszkiwania przez osoby wnioskujące o dofinansowanie do procedury In vitro, Organizator Programu tj. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Poznania kontroli wyżej wymienionych danych - na podstawie wezwania do okazania dokumentów potwierdzających ten fakt, np. zaświadczenia o zameldowaniu, rozliczenia podatkowego za poprzedni rok, faktury za usługi takie jak telefon stacjonarny, gospodarowanie odpadami komunalnymi, rachunki za prąd, gaz, czynsz, itp. W przypadkach, gdy nieprawidłowo przeprowadzono wstępną kwalifikację formalną w zakresie spełnienia kryteriów, o  których mowa w pkt. III niniejszej informacji "Uczestnicy Programu", lub dane podane we wniosku przez uczestnika Programu okażą się nieprawdziwe, Organizator Programu tj. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do cofnięcia dofinansowania.

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Program realizowany jest przez trzy placówki medyczne  zlokalizowane w Poznaniu. Są to:

 • Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań

ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, telefon 500 900 888.

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań,

telefon 61 841 92 73,

 • Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 4

ul. Dąbrowskiego 77A, 61 529  Poznań, telefon 695 766 866,

Rekrutacja do Programu  jest prowadzona w lokalizacji wybranego przez uczestników Programu Realizatora. Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania. Dofinansowanie do procedury in vitro jest przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez realizatora zadania.


Wymagane dokumenty

We wniosku kierującym do programu pary podpisują oświadczenia, min. o świadomości  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz wyrażają  zgodę na weryfikację przez Organizatora Programu, tj. Miasto Poznań faktu, iż są mieszkańcami Poznania, która może być przeprowadzona przez upoważnionych pracowników UMP na podstawie wezwania do okazania dokumentów potwierdzających ten fakt (np.: wystawione zaświadczenie o zameldowaniu, rozliczenie podatkowe za poprzedni rok, faktura za usługi: telefon stacjonarny, gospodarowanie odpadami komunalnymi, rachunki za prąd, gaz, czynsz, itp.). 

 • Pary powinny przekazać do wglądu dokumenty potwierdzające, że są mieszkańcami Poznania.

Załączniki


Informacje dodatkowe

Kontakt - Jeśli masz pytania dotyczące programu, zadzwoń:
POZNAŃ KONTAKT tel. 061 646 33 44

Linia Pomocy Pacjent dla Pacjenta

Być może:

 • bezskutecznie starasz się o dziecko
 • coraz gorzej radzisz sobie z kolejnymi porażkami
 • masz wrażenie osamotnienia, nie wiesz gdzie szukać informacji i wsparcia
 • rozważasz adopcję, leczenie, a może myślisz o świadomej bezdzietności

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" prowadzi  Linię Pomocy Pacjent dla Pacjenta Stowarzyszenia "Nasz Bocian".

http://www.nasz-bocian.pl/wolontariat_glowna