Nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3

Prezydent RP podpisał ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania będzie kolejno opisywał poszczególne formy, a także informował o postępie prac nad przygotowaniem Miasta do wdrożenia ustawy.


Dzienny opiekun

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun może być zatrudniony przez:

1) gminy;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi - maksymalnie pięciorgiem - w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz jest jawny
i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu dziennych opiekunów:

Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie miasta Poznania


Wykaz  adresów do instytucji przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Telefon do centrali: 22-661-10-00

http://www.mpips.gov.pl/

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

- sekretariat 61 878 54 29

- informacje nt żłobków i klubów dziecięcych

   tel. 61 878 52 83; 878 43 85

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Wolnica 1

61-764 Poznań

- Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy tel. 61 821 54 32

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Poznaniu

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

- tel. 61 852 99 18; 61 856 28 85

Wydział Działalności Gospodarczej Poznaniu

ul. Matejki 50

60 -770 Poznań

- Informacja Wydziału tel. 61 878 49 56

- informacja nt działalności gospodarczej tel. 61 878 49 42; 878 47 73

- informacja o przedsiębiorcach tel. 61 878 49 43/44