Dodaj obiekt - Inne podmioty działające na rzecz seniorów

Miejska Rada Seniorów

Opis

Celem działalności MRS jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Miejska Rada Seniorów (MRS) jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym w strukturze władz miejskich, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku. Skład Rady liczy 15 osób, które wybierane są na czas trwania kadencji Rady Miasta Poznania.

Formy działalności

  1. Współpraca z władzami Miasta
  2. Przedstawienie propozycji oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów.
  3. Monitorowanie potrzeb
  4. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków,
  5. Zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego
  6. Informowanie o  kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych
Wróć do listy