Konferencja: "Informacja dla wszystkich" - 3 grudnia 2015

W dniu 3 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja "Informacja dla wszystkich".

Celem konferencji było omówienie problemów związanych z barierami na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w dostępie do szeroko rozumianej informacji, a także  przedstawienie prawnych, technicznych i technologicznych rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do informacji i ułatwiających komunikację.

Do udziału w konferencji zaproszono przede wszystkim przedstawicieli jednostek kultury, sportu i rekreacji, ośrodków zdrowia publicznego, transportu, planowania przestrzennego, ośrodków pomocy społecznej.

Głównymi adresatami konferencji były osoby odpowiedzialne za prowadzenie serwisów internetowych, publikowanie i rozpowszechnianie informacji, rzecznicy prasowi i inne osoby odpowiedzialne za komunikację z mieszkańcami.

Podczas konferencji Pani Hanna Pracharczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących omówiła kwestie problemów w dostępie do informacji osób z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy za pomocą specjalnych symulatorów mieli możliwość przekonania się jak widzą osoby z niektórymi dysfunkcjami wzroku, a także zapoznania się z rozwiązaniami ułatwiającymi poruszanie się w przestrzeni osób niewidomych i niedowidzących.

Następnie Pani Eunika Lech - Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym TON zapoznała uczestników ze specyfiką komunikacji z osobami niesłyszącymi, poruszając między innymi kwestie trudności w rozumieniu treści pisanych, barier, które w codziennym życiu napotykają osoby słabosłyszące i niesłyszące, a także możliwości wsparcia i rozwiązań ułatwiających komunikację.

Pan Piotr Witek reprezentujący Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego omówił pokrótce przepisy prawne zobowiązujące organy administracji publicznej i inne jednostki do przestrzegania zasad dostępności informacji dla wszystkich osób, bez względu na posiadane przez nich niepełnosprawności.

Następny z prelegentów, Pan Mikołaj Rotnicki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych, zapoznał zgromadzone osoby z rozwiązaniami dostępności informacji ujętymi w wytycznych standardu WCAG 2.0. W swoim wystąpieniu Pan Rotnicki omówił przykłady publikowania treści dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, a także przedstawił niektóre rozwiązania ułatwiające odbiór treści osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Kolejny punkt konferencji ponownie zaprezentował Pan Piotr Witek - tym razem omawiając technologie wspierające osoby z dysfunkcją wzroku w dostępie do informacji. W swoim wystąpieniu Pan Witek pokazał liczne przykłady rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób niedowidzących i niewidomych, takie jak odpowiednio zbudowane witryny WWW, czytniki ekranu, aplikacje mobilne ułatwiające rozpoznawanie waluty pieniędzy czy przekładające zdjęcie tekstu na tekst czytany.

W następnym wystąpieniu Pan Maciej Kasperkowiak z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących omówił rozwiązania wspierające osoby z dysfunkcją słuchu w dostępie do informacji. W swoim wykładzie jako przykłady właściwych rozwiązań zaprezentował uczestnikom przykłady słyszenia przy wsparciu pętli indukcyjnej, wskazał możliwości stosowania odbiorników i nadajników FM, stosowanie napisów czy systemów oznakowania obiektów.

W ostatnim punkcie konferencji Pan Marek Szambelan z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu omówił dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prelegent przedstawił zasady tworzenia tekstów łatwych - umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną rozumienie czytanych treści, a także przykłady skutecznej komunikacji.

Na zakończenie Pani Dorota Potejko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych podsumowała konferencję zachęcając do aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Załączniki


Konferencja: Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami" 3 grudnia 2012r.

Celem konferencji w której uczestniczyło ponad 90 gości reprezentujących władzę lokalną i centralną, świat nauki, polityki, trzeci sektor oraz oczywiście osoby z niepełnosprawnościami było zwrócenie uwagi na jakość stanowionego prawa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, efektywność jego egzekwowania oraz wrażliwość i świadomość  społeczną wszystkich środowisk.

Spotkanie zostało bardzo pozytywnie ocenione  przez poznańskie środowisko, co jest między innymi zasługą niezwykle interesujących wystąpień tematycznych, ciekawego panelu dyskusyjnego oraz aktywności uczestników.

Poruszane zagadnienia związane między innymi z polityką rządu w zakresie równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, pojawiających się przejawów dyskryminacji na rynku pracy spotkały się z dużym zainteresowaniem gości.

3 grudnia 2012r., w trakcie międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych, udało nam się rozpocząć ważną dyskusję na temat dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami - dyskusję tę pragniemy nadal kontynuować.

Dziękując raz jeszcze za zaangażowanie tak wielu osób liczymy na kontynuowanie współpracy na rzecz działań antydyskryminacyjnych.


Załączniki


Konferencja: "Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej - ścieżki ku normalizacji". 18 - 20 września 2006r.

Kolejne międzynarodowe seminarium, na którym omawiano problemy niepełnosprawnych, tym razem niepełnosprawnej młodzieży, zorganizował w dniach 17 do 24 września 2006 r. w Żerkowie Urząd Miasta Poznania przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Domu Bretanii i Centrum Innowacji Społecznej SIC!. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Partnerami konferencji było Centrum Naukowo-Społeczne GlaxoSmithKline oraz Kompania Piwowarska.

Dobór organizatorów był nieprzypadkowy. Wszystkim instytucjom, organizacjom i partnerom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie, leży na sercu poprawa warunków życia niepełnosprawnych w społeczeństwie, wprowadzenie pozytywnych zmian w system kształcenia, tak by nie marginalizowano uczniów niepełnosprawnych, ich problemów i potrzeb. Zarówno urzędy, które realizują ściśle określone strategie wobec osób niepełnosprawnych, jak i organizacje, które działają na rzecz aktywizacji i integracji tej grupy społecznej oraz partnerzy organizujący wiele działań społecznych, chętnie podjęli się współpracy przy przygotowywaniu i organizowaniu tego wydarzenia.

W ramach seminarium uczestnikom zaproponowano udział w międzynarodowej konferencji zatytułowanej Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej - ścieżki ku normalizacji, którą zaplanowano na dni od 18 do 20 września 2006 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacje zainteresowane społeczną pozycją niepełnosprawnej młodzieży, jej możliwościami na rynku pracy, w instytucjach, edukacji i w polityce społecznej. Do podzielenia się doświadczeniami i do udziału w pracach warsztatowych i dyskusjach panelowych zaproszono gości z Francji i Polski, przede wszystkim z regionów partnerskich Bretanii i Wielkopolski. W gronie specjalistów znaleźli się przedstawiciele nauki, autorzy koncepcji stanowiących podstawę strategii polityki społecznej oraz osoby odpowiedzialne za jej realizację.

Celem tego kilkudniowego spotkania było nawiązanie kontaktów z organizacjami i jednostkami samorządowymi otwartymi na podjęcie aktywnej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz tworzenia i realizacji wspólnych programów wspierających młodzież w Polsce i we Francji. Uczestnicy spotkania zaprezentowali instrumenty prawne służące wspieraniu młodzieży niepełnosprawnej oraz strategie społeczne ukierunkowane na normalizację i praktyczne rozwiązania w osiąganiu celów polityki społecznej. Określili także zadania, które należy zrealizować, by tworzyć odpowiednie warunki do integracji młodzieży z niepełnosprawnością.

Seminarium stało się platformą wymiany doświadczeń i dyskusji nie tylko o problemach, ale i pomysłach na ich rozwiązanie. Udało się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących sposobów funkcjonowania młodzieży niepełnosprawnej w przestrzeni społecznej i określić potencjalne drogi osiągania normalizacji. Przeanalizowano także, czyim zadaniem w praktyce społecznej jest tworzenie warunków do samorealizacji młodych ludzi z niepełnosprawnością oraz jak i przez kogo na poziomie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym realizowane są zadania nastawione na ich integrację i samorozwój.

Załączniki


Konferencja: Niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej 31 maja 2005r.

Problematyka poruszana na konferencji poświęcona była dostępności przestrzeni miatsa Poznania dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie wyników badań dostepności miasta oraz możliwości projektowania środowiska przyjaznego osobom z ograniczoną niepełnosprawnością, a także sposobów adaptacji otoczenia, w którym ludzie ci funkcjonują.

Swym honorowym patronatem konferencję objęli: Prezydent Miasta Poznania, Rektor Politechniki Poznańskiej i Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Badania opracowane w Instytucie Socjologii UAM, pokazały wagę problemu oraz potrzebę podjęcia kompleksowych wielodyscyplinarnych działań zmierzających do systematycznego niwelowania barier architektonicznych. Roztoczono szeroką dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności za istniejące i powstające bariery architektoniczne, urbanistyczne i mentalne stanowi to bowiem punkt wyjścia dla nakreślenia możliwych scenariuszy rzeczywistego przezwyciężania tego problemu dziś i w przyszłości. Zaproszonym gościom zostały przedstawione przykłady dobrych rozwiązań aranżacji przestrzeni uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych oraz omówiona została rola partnerów społecznych w budowaniu społeczeństwa bez barier.

Organizatorzy zaprosili do dyskusji architektów, urbanistów, planistów, przedstawicieli nadzoru budowlanego, jednostek decydujących o usuwaniu barier w środkach komunikacji miejskiej, na ulicach skwerach i innych stałych elementach architektury miasta, a takze niepelnosprawnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących ich inetresy.

Ponadto podczas spotkania przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w zakresie architektonicznych i urbanistycznych uwarunkowań jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Uczestnikom udostępniono również publikacje opracowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy: "Jak dostosować budynek", "ABC... dla architekta", "Projektowanie dla wszystkich". Są one cennym źródłem wiedzy na temat projektowania bez barier oraz aranżowania przestrzeni dostępnej dla wszystkich

Załączniki


Konferencja: "Osoba niepełnosprawna na rynku pracy - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej", 8-9 listopada 2004r.

Urząd Miasta Poznania wraz z Centrum Innowacji Społecznej SIC! w listopadzie 2004 roku przeprowadził konferencję na temat "Osoba niepełnosprawna na rynku pracy - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej". Spotkanie miało charakter międzynarodowy i nawiązywało bezpośrednio do faktu przystąpienia Polski do grona członków Unii Europejskiej.

Poces integracji z UE niesie za sobą wiele zmian, w przypadku grupy społecznej jaką są niepełnosprawni, zmiany te są jednoznacznie pozytywne. Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest usunięcie wszelkich barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu spłecznym i zawodowym, a także podejmowanie szeregu inicjatyw i strategii na rzecz osób nie w pełni sprawnych.

Celem tej międzynarodowej konferencji była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania problemów świadczenia usług ukierunkowanych na adaptację, aktywizację i integrację osób mniej sprawnych na rynku pracy.

Spotkanie służyć miało podjęciu aktywnej, efektywnej i wielopłaszczyznowej współpracy w zakresie tworzenia i realizacji wspólnych projektów lub wdrażania sprawdzonych rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W ramach konferencji odbyły się następujące warsztaty:

  • Aktywizowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy,
  • Zatrudnienie osób chorych psychicznie jako grupy narażonej na szczególną dyskryminację na rynku pracy,
  • Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zobacz także:

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej