Podatek dochodowy od osób fizycznych. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoba z niepełnosprawnością, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o niepełnosprawności, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, lub osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, mogą odliczać od dochodu przed opodatkowaniem wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Za osoby z niepełnosprawnościami na utrzymaniu przyjmuje się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Osoby, które mają na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z podatkowego przywileju, jeżeli w roku podatkowym dochody wymienionych osób z niepełnosprawnościami nie przekraczają kwoty

10 080 zł. W przeciwnym wypadku ulgi przysługują podatnikowi będącemu osobą z niepełnosprawnością.

Bez ograniczenia kwotowego podlegają uldze wydatki poniesione stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności między innymi na:

     * adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

     * przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

     * zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego),

     * zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

     * odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

     * odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

     * opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do I grupy inwalidztwa,

     * opłacenie tłumacza języka migowego,

     * kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Z ograniczeniem kwotowym podlegają uldze wydatki poniesione między innymi na:

     * opłacenie przewodnika osób niewidomych (grupa I i II) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (grupa I),

     * utrzymanie psa asystującego przez osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne,

     * leki stosowane przez osobę niepełnosprawną (stale lub czasowo),

     * używanie własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (grupa I i II).

Z punktu widzenia ekonomicznego niepełnosprawnego podatnika istotną informacją również jest to, że wolne od podatku są świadczenia otrzymane na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Osoba z niepełnosprawnością zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli nabywa na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Dane teleadresowe urzędów skarbowych:

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

ul. Smoluchowskiego 1

60-179 Poznań

tel. 61 664 40 00

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

ul. Strzelecka 2/6

61-845 Poznań

tel. 61 647 18 00

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

ul. Chłapowskiego 17/18

60-965 Poznań

tel. 61 837 03 00

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

ul. Wojciechowskiego 3/5

60-685 Poznań

tel. 61 827 01 00

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

ul. Dolna Wilda 80

61-501 Poznań

tel. 61 832 88 00

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej