Regulamin konkursu Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

Regulamin  przyznawania nagród lokalnych w konkursie

"Puchar Rowerowej Stolicy Polski" w Poznaniu

(dalej: Regulamin)

Preambuła

 Mając na uwadze fakt, iż Miasto Poznań (jako Organizator lokalny):

 • przystąpiło do organizowanego przez Miasto Bydgoszcz (Organizator główny) konkursu pn. "Puchar Rowerowej Stolicy Polski" (dalej: Konkurs"), polegającego na rywalizacji miast w zakresie ilości przejechanych kilometrów na rowerze wśród zarejestrowanych uczestników,
 • w ww. Konkursie przewidziane są nagrody dla uczestników , którzy osiągnęli najlepsze wyniki w klasyfikacji lokalnej, za których przyznanie odpowiada Organizator lokalny

ustanawia się niniejszy Regulamin przyznawania nagród w klasyfikacji lokalnej ww. Konkursie przez Miasto Poznań. 

§ 1 Nagrody

 1. Miasto Poznań jako Organizator lokalny w  Konkursie ustanawia następujące rodzaje nagród w klasyfikacji lokalnej dla uczestników Konkursu, którzy wzięli udział w rywalizacji konkursowej i dokonali wyboru w tym konkursie Miasta Poznania, jako miasta dla którego liczone są kilometry w klasyfikacji ogólnej w Konkursie:

1)             Klasyfikacja kobiet:

 a)      uczestniczki, które zajęły miejsca od 1 do 10 w klasyfikacji lokalnej (klasyfikacja uzależniona od liczby km przejechanych w Konkursie przez daną uczestniczkę), otrzymują kartę podarunkową do sklepu sportowego Decathlon o następującej wartości:

- miejsce 1  - nagroda o wartości 1000 zł,

- miejsce 2  - nagroda o wartości 700 zł,

- miejsce 3  - nagroda o wartości 500 zł,

- miejsce 4  - nagroda o wartości 400 zł,

- miejsce 5  - nagroda o wartości 300 zł,

- miejsce 6  - nagroda o wartości 200 zł,

- miejsca 7-10  - nagroda o wartości 100 zł.

oraz koszulki z logiem wydarzenia,

b)             Uczestniczki które zajmą miejsca od 11 do 100 w klasyfikacji lokalnej (klasyfikacja uzależniona od liczby km przejechanych w Konkursie przez daną uczestniczkę), otrzymają koszulki z logiem wydarzenia.

2)             Klasyfikacja mężczyzn

a)             uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w klasyfikacji lokalnej (klasyfikacja uzależniona od liczby km przejechanych w Konkursie przez danego uczestnika), otrzymują kartę podarunkową do sklepu sportowego Decathlon o następującej wartości:

- miejsce 1  - nagroda o wartości 1000 zł,

- miejsce 2  - nagroda o wartości 700 zł,

- miejsce 3  - nagroda o wartości 500 zł,

- miejsce 4  - nagroda o wartości 400 zł,

- miejsce 5  - nagroda o wartości 300 zł,

- miejsce 6  - nagroda o wartości 200 zł,

- miejsca 7-10  - nagroda o wartości 100 zł.

            oraz koszulki z logiem wydarzenia,

b)             uczestnicy którzy zajmą miejsca od 11 do 100 w klasyfikacji lokalnej (klasyfikacja uzależniona od liczby km przejechanych w Konkursie przez danego uczestnika), otrzymają koszulki z logiem wydarzenia.

Zwycięzcy zobowiązani są wykorzystać kartę podarunkową do sklepu sportowego Decathlon zgodnie z regulaminem jej wykorzystania ustanowionym przez ten sklep i z którym to regulaminem są zobowiązani samodzielnie się zapoznać. Karty podarunkowe będą ważne do czerwca 2023 roku. Nagrodzeni przyjmują powyższe do wiadomości i nie będą zgłaszać z ww. tytułu jakichkolwiek roszczeń do Miasta Poznania, w szczególności związanych z limitem czasu wykorzystania karty podarunkowej.

 1. Każdy z uczestników uprawniony do otrzymania nagrody może zrezygnować z jej przyjęcia.  Rezygnacja z nagrody wymaga oświadczenia pisemnego w przypadku nagród obejmujących karty podarunkowe. W przypadku, gdy nagrodę stanowi wyłącznie koszulka brak podania przez uczestnika danych dotyczących rozmiaru koszulki w terminie wskazanym w ust. 3 jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody.
 2. Osoby, które wywalczą prawo do nagród w klasyfikacji lokalnej Konkursu prowadzonej dla Miasta Poznania zostaną powiadomione o wygranej w wiadomości e-mail w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu. Uczestnik który zostanie powiadomiony o wygranej jest zobowiązany, w ciągu 7 dni od otrzymania ww. powiadomienia, udzielić odpowiedzi, w której wskaże rozmiar koszulki jaką pragnie otrzymać w ramach nagrody. Po otrzymaniu ww. danych nagroda będzie gotowa do odbioru od dnia 23 sierpnia 2021 r.  w siedzibie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5, nagrodzeni uczestnicy tracą prawo do otrzymania nagrody w przypadku niepodania w terminie wskazanym w ust. 3, danych dotyczących rozmiaru koszulki, stanowiącej nagrodę lub braku odbioru nagrody do dnia 17 września 2021 r.
 4. W przypadku, uczestników nagrodzonych nagrodami za miejsca 1-10 w klasyfikacji damskiej i męskiej, jeśli nie podadzą oni w terminie wskazanym w ust. 3 danych dotyczących rozmiaru koszulki wchodzącej w zakres nagrody, otrzymają oni w ramach nagrody wyłącznie kartę podarunkową do sklepu Decathlon. Brak odbioru nagrody do dnia 17 września 2021 r. jest równoznaczny z utratą prawa również do tej części nagrody.
 5. Osoby nagrodzone odbierając nagrodę będą musiały się wylegitymować dokumentem, potwierdzającym ich tożsamość (dowód osobisty, paszport) oraz pokwitować własnoręcznym podpisem odbiór nagrody.

§ 2 Wyniki Konkursu

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż wyniki w Konkursie ustalane są zgodnie z danymi pochodzącymi z Aplikacji "Aktywne Miasta" i Miasto Poznań nie odpowiada za prawidłowość gromadzenia danych przez tę aplikację.
 2. Miasto Poznań ustala w sposób ostateczny osoby nagrodzone na podstawie danych znajdujących się w ww. aplikacji do dnia  7 lipca 2021 r.

§ 3 Zmiana regulaminu

 Organizator lokalny ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków nagradzania w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania na stronie: https://www.poznan.pl/mobilnosc/.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora lokalnego (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań), a ponadto została opublikowana na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/mobilnosc/.
 2. Organizator lokalny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z użytkowaniem lub nieprawidłowym działaniem aplikacji dostarczonej przez Organizatora Rywalizacji o "Puchar Rowerowej Stolicy Polski", tj. Aplikacji "Aktywne Miasta".
 3. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, prawo do interpretacji oraz zmiany zapisów Regulaminu posiada Organizator lokalny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.