Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Poznania.

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019  poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Poznania.

.
Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Poznania.

Spis odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

- być pełnoletni,

- zamieszkiwać na terenie Miasta Poznania,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1728)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza z podaniem imienia i nazwiska, telefonu, adresu email.

Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 404

61-441 Poznań

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście (parter- skrzynka podawcza) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza terenowego - spis rolny 2020 r. ". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 50 58, 61 878 50 49.

Załączniki