Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że  20 stycznia 2020 r. na stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych na terenie Urzędu zostały zamieszczone nowe "Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu" oraz dokumenty dot. ubiegania się o przedmiotowe środki.

Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy

Wobec powyższego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W bieżącym roku planowane jest zgodnie z posiadaną  pulą środków finansowych udzielenie pomocy 389 osobom, w tym:

1. w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich - PO WER i WRPO - 359 dotacji w tym:

 - dla osób do 30 roku życia łącznie 199 dotacji,

 - dla osób w wieku powyżej 30 roku życia łącznie 160 dotacji w tym w szczególności  dla osób które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych albo przekroczyli 50 rok życia.

2. w ramach realizacji programu ze środków krajowych Funduszu Pracy - 30 dotacji dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 21.000 zł.

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy, przy ul. ul. Czarnieckiego 9  (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne i złożone na drukach obowiązujących w 2020r. z wszystkimi wymaganymi załącznikami, a ich przyjmowanie będzie prowadzone do wyczerpania limitu środków finansowych.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. kolejność złożenia wniosku,
2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
3. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu https://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej.

Zachęcamy także do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. (61) 853-21-86).

Źródło.