"Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2022 rok | Konkurs

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2022 rok

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Konkurs "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2022 rok

Informacje o konkursie

Informujemy, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (zwane dalej SZMP), którego Miasto Poznań jest członkiem, ogłosiło konkurs "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2022 rok.

1. Kto może wziąć udział:

W konkursie mogą wziąć udział: miasta i gminy - członkowie SZMP, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

2. Tematy konkursu obowiązujące w 2022 roku:

a) Zdrowie w każdym wieku,

b) Zdrowie i środowisko.

Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu wpisującego się w wyżej wymienioną tematykę oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.

3. Granty SZMP nie mogą być przydzielone na:

  • programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej,
  • działalność polityczną, 
  • zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
  • refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o przyznaniu grantu.

4. Termin realizacji zadania: od 6 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

5. Wysokość dofinansowania:

a) wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu - przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę),

b) maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego grantu wynosi 5 000,00 zł.

6. Termin i sposób składania wniosków:

a) wniosek powinien być sporządzony na załączonym formularzu i kompletnie wypełniony w części dotyczącej Wnioskodawcy (tj. bez punktu VII., który wypełnia koordynator lokalny SZMP),

b) wniosek należy przesłać elektronicznie do Koordynatora Lokalnego: wziss@um.poznan.pl i na adres elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl  w wersji edytowalnej Word oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. Złożony Wniosek po weryfikacji formalnej i zaopiniowaniu przez lokalnego koordynatora SZMP zostanie przesłany do Biura SZMP z siedzibą w Łodzi,

c) ostateczny termin składania wniosków na adresy e-mail podane w pkt. b) upływa 25 kwietnia 2022 r. o godz. 15:30,

d) wnioski przesłane po terminie określonym w pkt. c), na innym niż wymagany formularzu, niekompletnie wypełnione, nie podpisane przez osoby upoważnione - nie podlegają ocenie formalnej przez koordynatora lokalnego.

7. Termin rozpatrzenia wniosków przez SZMP:

Planowany termin rozpatrzenia wniosków to 30.05.2022 r. Wnioski będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli miast członkowskich SZMP.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie konkursu "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2022 rok.

Osoby do kontaktu z ramienia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:

Elżbieta Jankowiak, tel. 61 87 85 459, e-mail: elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl

Urszula Piaszczyńska, tel. 61 87 85 480, e-mail: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki

sieci społecznościowe