Nabór kandydatów do komisji konkursowej na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego

Szanowni Państwo, ogłaszamy otwarty nabór do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2020, realizowanych również w perspektywie dwuletniej.

Zapraszamy do zgłaszania specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Na podstawie bazy zgłoszeń Prezydent Miasta powoła członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor. Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji stanie się podstawą do decyzji Prezydenta, komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania.

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata

do bazy.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści działający w różnych obszarach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju. Szczególnie w tym ogłoszeniu zapraszamy do zgłoszeń w obszarze:

upowszechnianie i ochrona wolności  i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać oferty w generatorze ofert Witkac.pl. Kandydata do komisji konkursowej może rekomendować organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe w Poznaniu przeznaczane są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego  i pozarządowego, oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac  i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest poniżej. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Kandydatury można przesyłać przez cały czas, ze szczególnym uwzględnieniem przesłania zgłoszenia do 4 października by figurować w bazie, z możliwością zakwalifikowania do komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w konkursie na Organizację i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego.

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Poznania zamieszczony poniżej.

Zapraszamy do współpracy !

EJ

Załączniki

sieci społecznościowe