Rekomendacje dotyczące realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Miasto Poznań

Niezwykle trudna sytuacja, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, znacznie wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich sektorów działalności społeczno-gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, że pandemia koronawirusa, przyczyniła się również do wstrzymania lub ograniczenia dotychczasowej aktywności trzeciego sektora.

rekomendacje - grafika artykułu
rekomendacje

W kwestii realizacji zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Poznania informuje, że po konsultacjach z pracownikami Urzędu Miasta Poznania obsługującymi dotacje możliwe jest:

 1. przesyłanie potwierdzeń złożenia ofert i ich aktualizacji lub sprawozdania mailem w formie skanu (potwierdzenie złożenia ww. dokumentów, będzie należało dostarczyć przy podpisywaniu umowy i/lub na prośbę Urzędu);
 2. dostarczenie umów dotacyjnych  poprzez wysłanie skanu umowy otrzymanego z Urzędu
  w zwrotnej wiadomości mailowej, która zostanie przesłana przez pracownika merytorycznego zajmującego się konkursem; podpisy na umowach zostaną uzupełnione w momencie możliwości spotykania się z Urzędnikami, w obecnej sytuacji nie rekomenduje się wysyłania umów pocztą;
 3. realizowanie zadania zdalnie, on-line lub w innej alternatywnej formie, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zadania;
 4. zmienienie zakresu lub metody realizacji zadania, jeśli mieści się ona w założeniach konkursu;
 5. modyfikowanie harmonogramu, w tym zmiana terminów realizacji poszczególnych działań oraz związane z tym zmiany kosztorysu;
 6. skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zadania
  a) w przypadku otwartych konkursów ofert nie dłużej niż termin wskazany w ogłoszeniu konkursowym,
  b) w przypadku tzw. małych grantów zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni;
 7. zmienienie planowanych rezultatów (w tym zmniejszenie) oraz sposobu monitorowania rezultatów;
 8. wydłużenie terminu składania sprawozdania z realizacji zadania;
 9. na prośbę organizacji, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron; jeśli organizacja już poniosła wydatki dotyczące realizacji zadania, może być zaliczona, a niewydana dotacja powinna zostać zwrócona (kwotę należy określić w protokole);
 10. ponowne ubieganie się o mały grant w innym terminie umożliwiającym realizacje zadania, w przypadku rozwiązania umowy z uwagi na pandemię COVID - 19 (jeśli oferta spełnia ustawowe kryteria);

Uwaga: wszystkie powyższe kwestie należy koniecznie ustalić z osobą obsługującą zadanie z ramienia  Urzędu Miasta Poznania, by ustalić, czy konieczny jest aneks (dane osób obsługujących konkursy zamieszczone są w systemie witkac.pl oraz w umowach - "osoba do kontaktu").

Zachęcamy do realizacji zleconych zadań w formie zdalnej, dostępnej dla mieszkańców tak, by maksymalnie umożliwić poznaniakom korzystanie różnych usług, np. w formie webinariów, poradników, instruktaży, filmów, infografik, szkoleń. Zachęcamy do przesyłania informacji o realizowanych przez Państwa działaniach na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl lub https://pl-pl.facebook.com/Pozarzadowy.Poznan/, chętnie pomożemy w ich rozpropagowaniu.

ZK

sieci społecznościowe