Ruszyły konsultacje "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025"

Informujemy, że od dzisiaj - 12 kwietnia 2012 roku - do 26 kwietnia 2021 roku trwać będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025"

grafika ilustrująca - grafika artykułu
konsultacje

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025".

Na podstawie §4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025".

Termin konsultacji: od dnia 12.04.2021 r. do dnia 26.04.2021 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 26 kwietnia 2021 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl;

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 57 96 lub 61 878 48 58.

Załączniki

sieci społecznościowe