Rekrutacja do szkół specjalnych, MOS, WWRD, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna poza rejonem

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.Dla uczniów mieszkających w Poznaniu ubiegających się o przyjęcie do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań.

1. Rodzice/opiekuni prawni dziecka, po zapoznaniu się z ofertą wybranej szkoły, składają wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o skierowanie dziecka do szkoły na właściwy etap edukacyjny.

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na dany etap edukacyjny przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dotyczy to zarówno uczniów starających się o przyjęcie do klas pierwszych i klas programowo wyższych.

3. Termin składania wniosku: cały rok.

4. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

5. Załącznik: Wniosek o skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań w danym roku szkolnym.

Podstawa prawna: art. 127 ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Załączniki


II.Dla uczniów mieszkających w Poznaniu ubiegających się o przyjęcie do szkoły specjalnej poza Poznaniem (w innym powiecie).

1. Rodzice/opiekuni prawni dziecka, po zapoznaniu się z ofertą szkół specjalnych Miasta Poznania, składa wniosek z prośbą o skierowanie dziecka do wybranej szkoły specjalnej poza Poznaniem (w innym powiecie).

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na dany etap edukacyjny przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dotyczy to zarówno uczniów starających się o przyjęcie do klas pierwszych i klas programowo wyższych.

3. Skierowanie wydawane będzie w sytuacji, gdy Miasto Poznań nie prowadzi szkoły lub ośrodka zapewniającego odpowiednie warunki kształcenia dziecku z danym typem niepełnosprawności.

4. Termin składania: cały rok.

5. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

6. Załącznik: Wniosek o skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły specjalnej w innym powiecie w danym roku szkolnym.

Podstawa prawna: art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Załączniki


III.Dla uczniów mieszkających poza Poznaniem ubiegających się o przyjęcie do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań

1. Rodzic/prawny opiekun dziecka składa wniosek o skierowanie ucznia do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

2. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, który nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka zapewniającego odpowiednie warunki kształcenia dziecku z danym typem niepełnosprawności, kieruje zapytanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o możliwość kształcenia w odpowiedniej szkole lub ośrodku.

3. Przyjęcia tych uczniów, na etap edukacyjny, odbywać się będą jeśli szkoły lub ośrodki prowadzone przez Miasto Poznań dysponują wolnymi miejscami.

4. Wniosek powinien zawierać kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na dany etap edukacyjny przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dotyczy to zarówno uczniów starających się o przyjęcie do klas pierwszych i klas programowo wyższych.

5. Termin składania wniosku: cały rok.

6. Miejsce składania wniosku: siedziba starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)


SKIEROWANIE DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII (MOS)

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka samodzielnie szuka MOS, który może zapewnić odpowiednie warunki kształcenia dziecku, w swojej strukturze, a następnie składa wniosek z prośbą o skierowanie dziecka do MOS w danym roku szkolnym.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na dany etap edukacyjny z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym/niedostosowanie społeczne, przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Termin składania wniosku: cały rok.
 4. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.
 5. Załącznik: Wniosek o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii w danym roku szkolnym.

Podstawa prawna: Skierowania do MOS  wydawane są zgodnie z art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Załączniki


SKIEROWANIE NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (WWRD)

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka składa wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o skierowanie dziecka na zajęcia WWRD.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Termin składania wniosku: cały rok.
 4. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.
 5. Załącznik: Wniosek o skierowanie - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Podstawa prawna: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się zgodnie z art. 127 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Załączniki


ZAPEWNIENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POZA REJONEM

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podlega rejonizacji, jednak za zgodą dyrektora danej poradni psychologiczno-pedagogicznej możliwe jest objęcie dziecka opieką przez poradnię poza rejonem.
 2. Rodzic/opiekun prawny dziecka składa wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza rejonem.
 3. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę dyrektora właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej (wzór zgody posiada dyrektor każdej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Poznań).
 4. Termin składania wniosku: cały rok.
 5. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej