Edukacja specjalna- zasady rekrutacji oraz dowozy

Edukacja specjalna- zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ/KLAS SPECJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

I. Dla uczniów mieszkających w Poznaniu ubiegających się
o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań.

1. Rodzic/opiekun prawny, po zapoznaniu się z ofertą wybranej szkoły, składa wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania
o skierowanie dziecka niepełnosprawnego do szkoły na właściwy etap edukacyjny.

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Dotyczy to uczniów klas pierwszych i klas programowo wyższych.

4. Termin składania wniosku: cały rok

5. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

6. Załącznik:

wniosek - skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły  prowadzonej przez Miasto Poznań  (1)

Podstawa prawna: art. 127 ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

II. Dla uczniów mieszkających w Poznaniu ubiegających się
o przyjęcie do szkół/klas specjalnych poza Poznaniem.

1. Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego po zapoznaniu się
z ofertą szkół i klas specjalnych Miasta Poznania składa wniosek z prośbą
o skierowanie dziecka do wybranej szkoły/klasy specjalnej poza Poznaniem.

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Skierowanie wydawane będzie w sytuacji, gdy Miasto Poznań nie prowadzi szkoły lub ośrodka odpowiedniego ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

4. Dotyczy to uczniów klas pierwszych i klas programowo wyższych.

5. Termin składania: cały rok

6. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

7. Załącznik:

wniosek - skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły/klasy specjalnej w innym powiecie  (2)

Podstawa prawna: art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

III. Dla uczniów mieszkających poza Poznaniem ubiegających się
o przyjęcie do prowadzonych przez Miasto Poznań

1. Rodzic/prawny opiekun dziecka niepełnosprawnego składa wniosek
o skierowanie ucznia do szkoły/klasy prowadzonej przez Miasto Poznań do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

2. Starosta właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego, który nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiedniego ze względu na rodzaj niepełnosprawności, kieruje zapytanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o możliwość kształcenia w odpowiedniej szkole lub ośrodku.

3. Przyjęcia tych uczniów, na etap edukacyjny, odbywać się będą jeśli szkoły lub ośrodki prowadzone przez Miasto Poznań dysponują wolnymi miejscami.

4. Wniosek powinien zawierać kserokopię aktualnego orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny.

5. Dotyczy to uczniów klas pierwszych i klas programowo wyższych.

6. Termin składania wniosku: cały rok

7. Miejsce składania wniosku: siedziba właściwego starosty ze względu na miejsce zamieszania ucznia niepełnosprawnego.

8. Załącznik:

wniosek - przyjęcie ucznia mieszkającego poza Poznaniem do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań  (3)

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

Załączniki


Dowozy zbiorowe:

Dowozy organizowane są zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Załączniki


Skierowania do MOS:

Skierowania do MOS  wydawane są zgodnie z art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Załączniki


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się zgodnie z art. 127 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Załączniki


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podlega rejonizacji, jednak za zgodą dyrektora poradni możliwe jest objęcie dziecka opieką przez poradnię poza rejonem. W załączniku znajdą Państwo wzór wniosku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej