Nagrody Prezydenta Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla nauczycieli

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla nauczycieli przyznawana jest za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych okoliczności, zgodnie z paragrafem 7 uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania składa się do Wydziału Oświaty Urzędu w terminie do 30 kwietnia, według wzoru określonego w załączniku do uchwały Nr XX/360/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

Z wnioskiem o nagrody Prezydenta Miasta Poznania dla nauczycieli mogą występować dyrektorzy poszczególnych szkół po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej a w szczególnie uzasadnionych przypadkach związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Poznania.
  2. Klauzula informacyjna RODO dla wniosku.
  3. Uchwała Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
  4. Uchwała Nr XX/360/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej