"Kobiety w IT - (nie)możliwy sukces" Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

Os. Wichrowe Wzgórze 15/38, Poznań

Zapraszamy na bezpłatną Międzynarodową Konferencją Naukowo-Praktyczną "Kobiety w IT - (nie)możliwy sukces" Konferencja jest realizowana przez UAM oraz zespół projektowy Code::Girls. Program i szczegółowe dane dostępne tutaj: http://code-girls.org Informacje również na stronie UAM: https://amu.edu.pl/badania-naukowe/konferencje/konferencje-news/kobiety-w-it-niemozliwy-sukces Dla nauczycieli możliwe zrealizowanie projektu edukacyjnego.

Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska" V edycja

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie "Nasz pomysł na ochronę środowiska" V edycja - Prośrodowiskowa kampania edukacyjna.

Celem Konkursu "Nasz pomysł na ochronę środowiska" jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem V edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

 • prośrodowiskowej kampanii edukacyjnej - maksymalna objętość części opisowej jedna strona A4 (temat kampanii, główne założenia, cel, grupa docelowa, opis realizacji działań, itp.) oraz dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanej kampanii w wersji elektronicznej.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. "pen drive") na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce termin nadsyłania prac w Konkursie "Nasz pomysł na ochronę środowiska" V edycja - Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty i będzie zgodny z datą zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Regulamin, wniosek i oświadczenie dostępne do pobrania na stronie: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-v-edycja

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO "ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH"

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w czwartej edycji konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego "Świat oczami młodych". Co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem "Wolontariat" poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Konkurs "Świat oczami młodych" to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki lat trafią do klaserów filatelistów.

ADRESACI PROJEKTU

 • Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe;
 • Ośrodki kultury;
 • Młodzież w wieku 7-19 lat;
 • Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą rolę Koordynatorów projektu na terenie danej placówki szkolnej lub ośrodka kultury.

Pełna informacja oraz załączniki do pobrania dostępne są na stronie: https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=ok

"Witaj w Poznaniu" - wsparcie dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Szanowni Państwo,

pod koniec 2019 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych rozpoczęło realizację programu "Witaj w Poznaniu", którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego. Przygotowano pierwszy materiał edukacyjny - zestaw kart pracy "Witaj w Poznaniu", które mają być uzupełnieniem lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy.

Do naszego miasta  przyjeżdża coraz więcej uczennic i uczniów z różnych stron świata. Zapewniając im edukację, nie powinniśmy koncentrować się wyłącznie na nauczaniu języka polskiego, lecz także wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji w wyzwaniach, jakim są poznawanie najbliższej okolicy i dekodowanie nowej rzeczywistości kulturowej. W zestawie znajduje się 20 dwustronnych kart pracy dostosowanych do potrzeb dwóch grup wiekowych: uczniów i uczennic klas 1-3, uczniów i uczennic klas 4-8. Teksty dla dzieci starszych są obudowane dodatkowymi treściami.

Karty "Witaj w Poznaniu" dostępne są do pobrania na stronie Bramy Poznania oraz Migrant Info Point.

PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA - projekt niekomercyjny

kontakt@programnaukizachowania.pl

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych rozpoczęliśmy nabór do projektu
wdrożenie rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej
pn. PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA 
Udział szkół w projekcie jest bezpłatny (finansowanie ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 na podstawie umowy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 MARCA 
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: www.programnaukizachowania.pl
Link do informacji:
http://www.programnaukizachowania.pl/aktualnosci/50-trwa-projekt-bezplatnych-szkolen-pn-wdrazanie-programu-nauki-zachowania-2020

Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży pt."CZTERY PORY ROKU Z OZE" [AKTUALIZACJA]

weronika.sierzant@umww.pl, katarzyna.zimna@umww.pl

Mając na względzie propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania energii, rozpoczęła się  IV edycja konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży pt. "CZTERY PORY ROKU Z OZE".

Konkursy są elementem przedsięwzięcia pn. "Wielkopolskie Dni Energii 2020". Konkurs skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy "CZTERY PORY ROKU Z OZE" oraz do swojego regionu. Uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych w ramach konkursu mają za zadanie wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza, także na temat promowania odnawialnych źródeł energii nawiązującego do ww. nazwy Konkursu i swojego regionu.

Kapituła konkursów dokona wyboru najlepszych prac na podstawie którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z Konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Laureaci otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły z których pochodzą nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości za I miejsce - 1500 zł brutto, II miejsce - 1000 zł brutto, III miejsce - 500 zł brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów (regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - www.umww.pl, w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Wielkopolskie Dni Energii.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolskie-dni-energii-wde

Zgodnie z Regulaminem Konkursów, prace (maksymalnie 3 w każdym z nich) zgłaszać mogą dyrektorzy szkół podstawowych z terenu wielkopolski. Nabór zgłoszeń trwa do 3 kwietnia 2020 r.

W związku z zamknięciem jednostek oświatowych do dnia 25 marca 2020 roku, w tym szkół ponadpodstawowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410), termin zgłaszania prac uczestników ww. Konkursach do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie zmieniony.
O szczegółach będziemy informować.
Z poważaniem
Weronika Sierżant-Bekasiak
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
tel.: 61 62 66 535
e-mail: weronika.sierzant@umww.pl

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym na zrobienie ulotki pt. "Planuj, nie marnuj"

weronika.sierzant@umww.pl, katarzyna.zimna@umww.pl

Mając na względzie propagowanie idei ograniczania marnotrawienia żywności i podejmowanie konkretnych działań zmniejszających to zjawisko oraz w związku z realizacją Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food z programu Interreg Europa, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym mających swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie dla młodzieży promującym działania ograniczające marnowanie żywności pt. " Planuj, nie marnuj".

Konkurs jest organizowany w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, a jego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności, jej marnowania, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań, a także rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy w formie ulotki ściśle związanej z tematem i celem Konkursu. Ulotka powinna zawierać 3 kartki A5 (6 stron) i składać się na trzy części. Praca powinna być wykonana w grupie 3 osobowej.

Kapituła Konkursów dokona wyboru najlepszych prac na podstawie którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły z których pochodzą nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości za: I miejsce - 3500 zł brutto, II miejsce - 2500 zł brutto, III miejsce - 500 zł brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów (regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - www.umww.pl, w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Projekt EcoWaste4Food.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_projekt-ecowaste4food

Zgodnie z regulaminami Konkursu, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym z terenu Wielkopolski, mogą zgłaszać maksymalnie 3 prace. Nabór zgłoszeń trwa do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Konkurs fotograficzny dla szkół - UNAP - Agenda 2030

ul. Kobierzyńska 117a/8, 30-382 Kraków

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym "Podejmij Wyzwanie SDGs". Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do poznania Agendy 2030 przyjętej na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku, a w szczególności zawartych w Agendzie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - "SDGs").

Głównym zamierzeniem Konkursu jest zmotywowanie młodych ludzi do poszukiwania rozwiązań narastających problemów dwudziestego pierwszego wieku, z którymi w szczególności przyjdzie zmierzyć się ich pokoleniu, a które zawarte są w 17 celach przedstawionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jako organizatorzy chcemy zachęcić uczniów do jak najbardziej kreatywnego podejścia do tematu, ponieważ wierzymy, że wielkie problemy wymagają wielopłaszczyznowego podejścia.

Zadaniem młodych ludzi będzie znalezienie przykładów realizacji SDGs w ich otoczeniu (rodzinie, szkole, mieście, lokalnej społeczności) oraz sfotografowanie tej sytuacji czy wydarzenia, a następnie przesłanie zdjęcia na adres programy@unapoland.org wraz z plikiem tekstowym, w którym znajdzie się opis z wyszczególnieniem, który cel jest realizowany na zdjęciu i autorską interpretacją zdjęcia (maksymalnie 50 słów) oraz formularz konkursowy.

Prace będą oceniane pod względem oryginalności oraz estetyki, przez jury wybrane przez Zespół ds. programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju UNA Poland, w którym zasiądą przedstawiciele podmiotów, które objęły patronat nad Konkursem.

Regulamin, formularz konkursowy i klauzula RODO dostępne na stronie: https://www.unapoland.org/konkurs-foto-podejmij-wyzwanie-sdgs

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Zespół ds. programu

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

United Nations Association - Poland

Ogólnopolski konkurs lingwistyczny "Młody Lingwista" z języka angielskiego

ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa

Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele,

 Chcielibyśmy Państwa poinformować, że ósma edycja ogólnopolskiego konkursu językowego "Młody Lingwista", organizowanego przez Wiedzę i Edukację, odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. w Państwa szkołach. Konkurs "Młody Lingwista", przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VIII) przeprowadzony będzie z języka angielskiego. Testy sprawdzają umiejętności lingwistyczne: czytanie ze zrozumieniem, słownictwo, gramatykę oraz wiedzę z zakresu kultury, historii i geografii danego obszaru językowego. Dla każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 marca 2020 r.

Pytania konkursowe przygotowuje zespół nauczycieli uczących w renomowanych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Dbają oni o poprawność merytoryczną pytań oraz zapewniają wysoką jakość testów i ich zgodność z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczniów zostały przewidziane nagrody książkowe. Ponadto szkoły które zgłoszą powyżej 130 uczestników otrzymają dodatkowe nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie "Młody Lingwista" należy zgłosić szkołę do 27 marca 2020 r.,

 • Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.wie.edu.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-mlody-lingwista.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez WiE:

 • Bezpieczna szkoła - ogólnopolski konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowym trybie życia, który odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.;

Więcej informacji o konkursach WiE znajdziecie Państwo na stronie www.wie.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół WiE.

Pomieszczenie do wynajęcia w budynku Przedszkola nr 174

os Jana III Sobieskiego 108 Poznań

Przedszkole nr 174 os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu dysponuje pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 19 m2 na wynajem z wykorzystaniem na cele edukacyjne - np szkółka językowa, zajęcia umuzykalniające, warsztaty... Dojazd i wejście do lokalu niezależne. Wystawiamy faktury VAT.

Inauguracja programu "Witaj w Poznaniu"

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Szanowni Państwo,

pod koniec 2019 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych rozpoczęło realizację programu "Witaj w Poznaniu", którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego. Przygotowano pierwszy materiał edukacyjny - zestaw kart pracy "Witaj w Poznaniu", które mają być uzupełnieniem lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy.

Zapraszamy serdecznie na inaugurację programu "Witaj w Poznaniu" i towarzyszącego mu cyklu szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli w dn. 25 lutego o g. 15:00 w Sali wielofunkcyjnej Bramy Poznania.

Więcej o wydarzeniu w załączonym pliku i https://bramapoznania.pl/event/193/witaj-w-poznaniu

Wydarzenie jest bezpłatne.

Na warsztat obowiązują zapisy: edukacja@bramapoznania.pl

KB

Bezpłatne warsztaty z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych dla uzdolnionych uczniów z całej Polski

Politechnika Warszawska

Warsztaty organizowane są wspólnie przez Fundację Adamed oraz Wydział Chemiczny PW. Odbywają się w soboty w Warszawie, ale otwarte są dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w wieku 14-19 lat, z całej Polski (przewidziany jest zwrot kosztów podróży oraz ewentualnego noclegu).

Otwarte, bezpłatne, zajęcia pozwolą na poznanie takich zagadnień, jak m.in. sposoby projektowania leków, podstawy elektrochemii, czy metody wykrywania określonych białek. Co ważne, ich uczestnicy, poza teorią, poznają też wspomniane zagadnienia w praktyce, dzięki wspólnej nauce w laboratorium.

Więcej informacji o projekcie, w tym tematy i harmonogram warsztatów, dostępne są pod linkiem: SmartUP Academy na PW. Pierwsze z nich zaplanowane zostały na 21 marca.

Konkurs Piosenki Poetyckiej

ul. Harcerska 3 61--11 Poznan

Informujemy, że 21 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu odbędzie się VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej "O poezję trzeba dbać" Zapraszamy uczniów szkół do udziału w nim. W załączniku przesyłamy regulamin oraz aktualną kartę zgłoszeń. Harmonogram konkursu zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Konkurs "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej"

al. Niepodległości 34

Departament Edukacji i Nauki informuje o ogłoszonym konkursie "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej". Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech. W załącznikach znajdują się dodatkowe informacje o konkursie.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-polacy-w-swiecie-znani-z-dzialalnosci-publicznej-misyjnej-naukowej-artystycznej-i-sportowej

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2020r.

"Niebanalnie o giełdzie" - Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Rejestracja odbywa się na stronie http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie.

Udział w projekcie to:

 •          rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym,
 •          zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych,
 •          tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji,
 •          wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami,
 •          bezpłatne materiały dydaktyczne dla nauczycieli
  (podręcznik "Niebanalnie o giełdzie") oraz dla klas (gry edukacyjne "Kawiarenki"),
 •          możliwość wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycia atrakcyjnych nagród,
 •          dostęp do materiałów edukacyjnych on-line - filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcji.

Projekt jest realizowany w 16 miastach w całej Polsce, zgodnie z harmonogramem:

 •       Szczecin: 18-19 stycznia
 •       Wrocław: 25 stycznia
 •       Poznań: 15 lutego
 •       Łódź: 16 lutego
 •       Toruń: 22-23 lutego
 •       Białystok: 14-15 marca
 •       Biała Podlaska 14-15 marca
 •       Lublin: 21 marca
 •       Warszawa: 22 marca
 •       Zielona Góra: 4-5 kwietnia
 •       Kraków: 25 kwietnia
 •       Katowice: 26 kwietnia
 •       Rzeszów: 9-10 maja
 •       Kielce: 9-10 maja
 •       Olsztyn: 30 maja
 •       Gdańsk: 31 maja

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny.
Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie: http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW wraz z partnerem - Giełdą Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Rozwoju, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

lokal biurowy do wynajecia

Osiedle Przyjazni 117

Wynajmę pomieszczenie biurowe o pow. 28m2 z węzłem sanitarnym w budynku przedszkola na Osiedlu Przyjażni. Dojazd i wejście do lokalu niezależne. Wystawiamy faktury VAT.

Kurs przygotowujący z Rysunku i Malarstwa

UAP Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku oraz Centrum Aktywności Artystycznej zapraszają na kurs przygotowujący do sprawdzianu kwalifikacyjnego z malarstwa i rysunku. Uczestnicy kursu rozwijać będą malarskie umiejętności praktyczne oraz pogłębiać wiedzę na temat teorii oraz zagadnień technologicznych malarstwa i rysunku. Uczestnicy będą pracować w oparciu o zadane przez prowadzących tematy, które w sposób przykładowy będą odpowiadać możliwym tematom egzaminacyjnym. prowadzący: mgr Anna Kołacka/mgr Julia Królikowska czas trwania: 5 godzin lekcyjnych/dzień koszt dla uczestnika: 750 zł całość (70 h lekcyjnych) zapisy do 9.02.2020r. rekrutacja na warsztaty i kursy: Centrum Aktywności Artystycznej caa.biuro@uap.edu.pl tel. kom.: 519 837 269

Cykl bezpłatnych wykładów otwartych 'Do twarzy mi z niepełnosprawnością'

Centrum Biologii MedycznejUMP, ul. Rokietnicka 8, Poznań

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym cyklu wykładów otwartych 'Do twarzy mi
z niepełnosprawnością' organizowanego przez Neurorozwojowe Studenckie Koło Naukowe działające na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wydarzenie jest skierowane do Wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń neurorozwojowych. W czasie Konferencji będą mogli Państwo spotkać się ze specjalistami w zakresie diagnozy oraz terapii autyzmu.

Za udział we wszystkich spotkaniach jest przewidziany certyfikat uczestnictwa.

Wydarzenie zostało objęte patronatem JM rektora Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.

Plakat z planem wykładów w załączniku.

Niebanalnie o giełdzie - bezpłatne szkolenie lokalne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja GPW rozpoczęła realizację nowego, bezpłatnego projektu edukacyjnego dla nauczycieli - "Niebanalnie o giełdzie".

Adresatami projektu są nauczyciele przedmiotów zawierających treści ekonomiczne  (w szczególności: Podstawy przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Matematyka, Geografia, Historia) nauczający w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Szkolenie "Niebanalnie o giełdzie" w Poznaniu odbędzie się 15 lutego na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Rejestracja odbywa się na stronie:   https://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie.  

Projekt ma charakter ogólnopolski, udział w nim jest bezpłatny dla uczestników, ale liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.
Udział w projekcie "Niebanalnie o giełdzie" to dla nauczycieli możliwość:

 • rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym,
 • zdobycia wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych,
 • stworzenia własnych narzędzi do prowadzenia lekcji,
 • wymiany doświadczeń z wykładowcami i innymi nauczycielami,
 • otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych (podręcznika "Niebanalnie o giełdzie", prezentacji multimedialnych oraz egzemplarzy gry edukacyjnej "Kawiarenki"),
 • wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycia atrakcyjnych nagród,
 • dostępu do materiałów edukacyjnych on-line - filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcji.

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW wraz z partnerem - Giełdą Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Bankowy Fundusz gmina@jerzmanowice-przeginia.pl Gwarancyjny a także ośrodki akademickie, w których realizowane będą lokalne szkolenia.

Szkoła dla Innowatora

ul. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia w sprawie pilotażowego projektu pn. Szkoła dla Innowatora, do którego nabór ruszył 3 grudnia.

Szkoła dla Innowatora to pilotażowy projekt wspierający szkoły w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych - m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Jego celem jest wypracowanie, a także przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie. Projekt Szkoła dla Innowatora jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Strona 1 2