Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.

Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

W skład młodzieżowego ośrodka socjoterapii wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna.

Warunkiem przyjęcia do placówki jest posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Orzeczenie wydawane jest przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

W związku z licznymi pytaniami jakie pojawiają się m.in. od rodziców, nauczycieli, kuratorów sądowych Wydział Oświaty przygotował praktyczny poradnik pozwalający wyszukać MOS dla dziecka.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej