Informacje ogólne

UDZIAŁ W WYBORACH JAKO CZŁONEK OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W POZNANIU

KANDYDACI INDYWIDUALNI

II TURA WYBORÓW

Miejski Zespół Wyborczy informuje o możliwości składania indywidualnych wniosków do rezerwy Komisarza Wyborczego I w Poznaniu na członka Obwodowych Komisji Wyborczych w Poznaniu, w trybie art. 182 § 8 c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Wnioski można składać do urny na parterze w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pn. od 7:30 do 17:00, wt. - pt. od 7:30 do 15:30 lub drogą elektroniczną w formie skanu/zdjęcia własnoręcznie podpisanego formularza na e-maila: zgloszenia_okw@um.poznan.pl

Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca 2020 r.

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja z 5 czerwca 2020 r.

WYBORY PREZYDENTA RP 2020

- UDZIAŁ W WYBORACH JAKO CZŁONEK OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W POZNANIU

KANDYDACI INDYWIDUALNI

UWAGA: Zapoznaj się także z informacją powyżej, dotyczącą składania wniosków na członka Obwodowych Komisji Wyborczych w Poznaniu, na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej w Poznaniu może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

(...)

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Kandydaci na członków okw w Poznaniu muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

UWAGA

 • Wyborcy, którzy w poprzednich wyborach powszechnych zameldowali się w Poznaniu albo w innej gminie na terenie województwa wielkopolskiego na pobyt czasowy i/lub dopisali się do spisu wyborców w Poznaniu albo w innej gminie na terenie województwa wielkopolskiego, nie są ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy. W rejestrze wyborców ujmowane są wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały w Poznaniu / gminie z obszaru województwa lub takie, które zostały do niego wpisane na swój wniosek.
 • Podanie w zgłoszeniu innego adresu zamieszkania niż adres stałego zamieszkania wskazany w rejestrze wyborców uniemożliwia weryfikację wyborcy ze względu na niezgodności z rejestrem wyborców, co skutkuje z brakiem przesłanek do powołania w skład okw.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, jesteś zainteresowany czynnym społecznym udziałem w procesie wyborczym i udziałem w pracach obwodowej komisji wyborczej:

 1. zgłoś się do zarejestrowanego przez Państwową Komisję Wyborczą komitetu wyborczego.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych są w pierwszej kolejności powoływani przez Komisarza Wyborczego wśród osób zgłoszonych przez zarejestrowane komitety wyborcze. Aktualny wykaz komitetów dostępny jest na stronie https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/

Urząd Miasta Poznania nie pośredniczy w kontaktach wyborców z komitetami i nie przekazuje danych kontaktowych do osób reprezentujących komitety wyborcze w Poznaniu.

 1. zgłoś swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej w Urzędzie Miasta Poznania.

Spośród zgłoszeń indywidualnych Komisarz Wyborczy I w Poznaniu może dokonać uzupełnienia składów okw. Jest to uprawnienie Komisarza Wyborczego. Złożenie wniosku do tzw. "rezerwy" nie gwarantuje powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

Wnioski kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych mogą składać:

-      drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Organizacyjny
pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań z dopiskiem "wniosek do okw",

-      bezpośrednio do urny wystawionej w holu budynku urzędu na pl. Kolegiackim 17,

-      drogę elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: zgloszenia_okw@um.poznan.pl

do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do urzędu).

Uwaga:

 • złożone wnioski kandydatów dotyczą zarówno głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. (I tura wyborów) jak i w przypadku ewentualnego zarządzenia ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r (II tura wyborów);
 • osoby, które złożyły wniosek w wyborach zarządzonych na 10 kwietnia 2020 r. nie muszą składać go ponownie.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym okw zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego I w Poznaniu dnia 15 czerwca 2020 r.

Powiadomienie o powołaniu zgłoszonych kandydatów na członków okw i terminach pierwszych posiedzeń komisji oraz szkoleń nastąpi drogą telefoniczną i e-mailową

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usługi wyborcze - sprawdź czy możesz głosować i gdzie głosujesz:

 1. Sprawdź gdzie głosujesz - jeśli chcesz sprawdzić gdzie głosujesz, znaleźć lokal wyborczy na mapie oraz informacje o lokalu i obwodzie głosowania - zobacz tutaj;
 2. Sprawdź czy możesz głosować - jeśli chcesz sprawdzić czy posiadasz prawo do głosowania w wyborach Prezydenta RP na terenie Miasta Poznania oraz zweryfikować miejsce głosowania:
 • za pomocą wiadomości SMS - zobacz tutaj;
 • za pomocą elektronicznego formularza - zobacz tutaj.

_________________________________________________________________________________________________

Stan prawny wyborów został opisany na naszej stronie.


________________________________________________________________________________________

Chcesz wiedzieć więcej zobacz co nowego na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Zachęcamy również do obejrzenia spotów edukacyjno-informacyjnych związanych z wyborami Prezydenta RP w 2020 r. zamieszczonych na stronie PKW.


____________________________________________________________________________________________-

Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Głos ważny - wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x".

Głos nieważny:

 • oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak "x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
 • oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się także poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki


___________________________________________________________________________________________-

Telefoniczna Informacja Wyborcza

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wyborach w Poznaniu można skontaktować się z pracownikami Poznan*KONTAKT. Dyżury Telefonicznej Informacji Wyborczej znajdziesz na stronie Poznan*KONTAKT.


_______________________________________________________________________________

Zadania i skład Miejskiego Zespołu Wyborczego.

Zadaniem Miejskiego Zespołu Wyborczego jest wykonanie prac powierzonych Prezydentowi Miasta Poznania na podstawie ustawy Kodeks wyborczy, zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

W skład Miejskiego Zespołu Wyborczego wchodzą:

1) Przewodniczący: Stanisław Tamm - Sekretarz Miasta Poznania;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Wojciech Kasprzak - dyrektor Wydziału Organizacyjnego,

b) Bartosz Pelczarski - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;

3) członkowie:

a) Arkadiusz Bujak - dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

b) Wojciech Czyżewski - dyrektor Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu,

c) Patryk Pawełczak - dyrektor Gabinetu Prezydenta,

d) Konrad Zawadzki - dyrektor Biura Poznań Kontakt,

e) Wiesław Banaś - zastępca dyrektora Wydziału Oświaty,

f) Jarosław Wędrowicz - zastępca dyrektora Wydziału Informatyki,

g) Katarzyna Doda - kierownik Oddziału Organizacji w Wydziale Organizacyjnym,

h) Agnieszka Lewicka - kierownik Oddziału Planowania i Analiz w Wydziale Organizacyjnym,

i) Monika Kowalczyk-Grzegórzko - kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej