FAQ - pytania i odpowiedzi

* Kto ma prawo głosowania?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i do Senatu RP przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Kto może głosować?

Głosować może tylko:

 • wyborca wpisany do spisu wyborców,
 • wyborca dopisany do spisu zgodnie z przepisami.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Kto nie ma prawa wybierania?

Prawa wybierania nie mają osoby:

 1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 2. pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Gdzie będę głosować w najbliższych wyborach?

Przed najbliższymi wyborami warto sprawdzić, gdzie mieści się "nasz" lokal wyborczy.

Informacje o możliwości sprawdzenia miejsca głosowania znajdują się tutaj.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy za pomocą wiadomości SMS mogę sprawdzić gdzie głosuję?

Informacje o usłudze sms - sprawdź tutaj.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Jestem wyborcą niepełnosprawnym, jak mogę się dowiedzieć gdzie będę głosować i czy mój lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Informacje o możliwości sprawdzenia adresów lokali wyborczych oraz ich dostosowania dla osób niepełnosprawnych można uzyskać na stronie internetowej lub kontaktując się z pracownikami POZnan*Kontakt pod numerem 61 646 33 44.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* W jakich godzinach będzie można zagłosować?

 • 7:00 - 21:00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Moja mama ma 75 lat i trudności z poruszaniem, czy może zagłosować bez wychodzenia z domu?

Tak. Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mają prawo do głosowania przez pełnomocnika, jeśli złożą taki wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 października 2019 r.

Więcej o głosowaniu przez pełnomocnika - zobacz tutaj.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy można głosować w Poznaniu nie mając stałego meldunku?

Tak. Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały, ale stale przebywający na terenie miasta Poznania bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały w Poznaniu pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały, na własny wniosek wniesiony do Urzędu zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony, gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu.

Stosowne formalności załatwić można w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru wyborców oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Co zrobić, aby syn/córka przebywający/a poza krajem mógł/a głosować? Jakich należy dokonać formalności?

Osoby przebywające za granicą mogą zostać wpisane do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, najpóźniej do 10 października 2019 r. W obwodach głosowania utworzonych za granicą można także głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacje PKW o głosowaniu za granicą znajdują się poniżej w sekcji załączniki.

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Jestem obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, czy mogę głosować w Poznaniu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP?

Nie. W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP mogą głosować tylko obywatele polscy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Jaka jest możliwość głosowania w:

 • zakładach leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych,
 • aresztach śledczych,
 • domach studenckich?

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych lub domach studenckich zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy mogę głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie Miasta Poznania, innym niż właściwy ze względu na miejsce mojego zameldowania?

Tak. Wyborca na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 8 października 2019 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wnioski należy składać w: Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych ul. Libelta 16/20, parter.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Więcej informacji na temat dopisania do spisu wyborców oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Gdzie można zapoznać się ze spisem i rejestrem wyborców?

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta Poznania, Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, parter budynku.

Godziny pracy Oddziału Ewidencji Ludności:

 • poniedziałki 7:30-17:00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki: 7:30-15:30.

Każdy może wnieść do organu reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i w spisie wyborców, w szczególności w sprawie:

 1. pominięcia wyborcy w rejestrze lub w spisie wyborców;
 2. wpisania do rejestru lub spisu wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
 3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru lub spisu wyborców;
 4. ujęcia w rejestrze lub w spisie wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację dotyczącą rejestru wyborców w terminie 3 dni, a dotyczącą spisu wyborców w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP można głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania?

Tak. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Realizacją procedury wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w Urzędzie Miasta Poznania zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Więcej informacji na temat wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Kto może głosować przez pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

oraz osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Jakie są ograniczenia w głosowaniu przez pełnomocnika?

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 1. zakładach leczniczych,
 2. domach pomocy społecznej,
 3. zakładach karnych lub aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 4. domach studenckich lub zespołach domów studenckich,

- jeśli na ich terenie zostały utworzone obwody głosowania, a także wyborcy głosujący korespondencyjnie. Głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Kto może być pełnomocnikiem?

Może nim być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Kto nie może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem nie mogą być:

 1. osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 2. mężowie zaufania;
 3. kandydaci w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Gdzie należy złożyć dokumenty dotyczące udzielenia pełnomocnictwa?

Procedurę udzielania pełnomocnictw wyborczych realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania ul. Libelta 16/20, parter budynku.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa następuje na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. 4 października 2019 r. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Więcej informacji na temat udzielania pełnomocnictw do głosowania w Poznaniu oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się tutaj.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Co musi zawierać wniosek o udzielenie pelnomocnictwa?

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wyborcy i osoby przyjmującej pełnomocnictwo:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. imię ojca;
 3. datę urodzenia;
 4. numer ewidencyjny PESEL;
 5. adres zamieszkania;

oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Gdzie sporządzane jest pełnomocnictwo?

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania następuje:

 1. w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, albo
 2. na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy pełnomocnictwo można odwołać?

Tak. Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

 • głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);
 • składając stosowne oświadczenie:

- wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, czyli do 11 października 2019 r.,

- właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy za udzielenie pełnomocnictwa do głosowania pobierane są opłaty?

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Jakie należy spełniać warunki by zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w Poznaniu powołuje komisarz wyborczy najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. 23 września 2019 r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów tj. 13 września 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji od pełnomocników wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy.

W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w każdym obwodzie głosowania powołuje się jedną obwodową komisję wyborczą.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

1. w stałych obwodach głosowania:

 • 7 osób - obwody do 1000 mieszkańców,
 • 9 osób - obwody od 1001 do 2000 mieszkańców,
 • 11 osób - obwody od 2001 do 3000 mieszkańców,
 • 13 osób - obwody powyżej 3000 mieszkańców,

spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

2. w odrębnych obwodach głosowania - 5 osób - spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu mogą być tylko osoby, które najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia mają ukończone 18 lat oraz które stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego i są wpisane do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Jaka jest wysokość diety za udział w pracach obwodowej komisji wyborczej?

Wysokość diety wynosi:

 • 500 zł - dla przewodniczącego komisji,
 • 400 zł - dla zastępcy przewodniczącego komisji,
 • 350 zł - dla członka komisji.

Treść uchwały PKW dot. diet znajduje się poniżej w sekcji załączniki.

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Czy każdy może zagłosować korespondencyjnie?

Nie. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;

oraz osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

UWAGA: Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

 • zakładach leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • domach studenckich lub zespołach domów studenckich,

jeśli na ich terenie zostały utworzone obwody głosowania, a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy mogę głosować korespondencyjnie poza granicami kraju?

Nie, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Jaka jest procedura głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek). Komisarz wyborczy niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczenie wyborów,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca sobie zażyczy,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku braku wymaganych danych w zgłoszeniu urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 1 dnia od dnia doręczenia wezwania. Zgłoszenia nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie są dalej rozpatrywane, o czym wyborca zostanie powiadomiony.

Pakiet wyborczy wyborca powinien otrzymać nie później niż 7. dni przed dniem głosowania, do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru. Informację o wysłaniu pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców "uwagi".

Pakiet wyborczy zawiera:

 1. kopertę zwrotną,
 2. kartę lub karty do głosowania,
 3. kopertę na kartę do głosowania,
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 5. nakładkę w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał,
 6. instrukcję głosowania korespondencyjnego.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania i zakleja kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem umieszcza w kopercie zwrotnej, zakleja ją i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Czy za odesłanie wypełnionego pakietu wyborczego pobiera się opłatę pocztową?

Nie. Przesyłka jest zwolniona z opłaty pocztowej.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Na co zwrócić uwagę podczas głosowania korespondencyjnego?

Bardzo ważne jest, aby:

 1. w kopercie zwrotnej było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
 2. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu było podpisane przez wyborcę;
 3. w kopercie zwrotnej była koperta na kartę do głosowania;
 4. koperta na kartę do głosowania była zaklejona.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej