Decyzja Sądu w sprawie obowiązku dostosowania istniejących reklam

Od 5 sierpnia 2023 r. na terenie Poznania obowiązuje uchwała krajobrazowa. Dokument określa zasady umieszczania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie całego miasta Poznania. W uchwale wyznaczono 12 miesięczny okres na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Termin na dostosowanie upływałby 5 sierpnia 2024 r.

Okres dostosowawczy został uchylony (źródło: https://www.pexels.com/) - grafika artykułu
Okres dostosowawczy został uchylony (źródło: https://www.pexels.com/)

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2024 r. (sygn. II SA/Po 547/23) stwierdzona została nieważność par. 10 ust. 1-3 oraz ust. 6, który ustanawia przepisy przejściowe dotyczące dostosowania istniejących nośników reklamowych. Zaistniały stan prawny jest skutkiem wadliwego upoważnienia ustawowego, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. (sygn. P 20/19).

Rada Miasta Poznania działała na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego do wydania uchwały. Nie leży w kompetencji Rady Miasta Poznania naprawienie tego błędu (pominięcia prawodawczego ustawodawcy). W zakresie naprawy postanowień par. 10 należy oczekiwać na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wówczas można spodziewać się zmian w uchwale oraz wyznaczenia nowego okresu dostosowawczego.
Uchwała krajobrazowa obowiązuje w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 sierpnia 2023 r. (poz. 7054/2023), z wyłączeniem par. 10 ust 1-3 oraz ust. 6. Wyrok Sądu zniósł obowiązek dostosowania dla reklam istniejących przed wejściem w życie uchwały. Natomiast wszystkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe powstałe po wejściu życie uchwały, muszą być z nią zgodne.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, które stanowią przedmiot decyzji o pozwoleniu na budowę i są zgodne z zatwierdzonym przez Organ projektem architektoniczno-budowlany, względnie stanowią przedmiot przyjętego przez Organ zgłoszenia, uznaje się za istniejące przed dniem wejścia w życie uchwały krajobrazowej.

Reklamy  powstałe przed 5 sierpnia 2023 r. - Nie ma obowiązku dostosowania do zapisów uchwały krajobrazowej.

Reklamy powstałe po 5 sierpnia 2023 r. (w tym reklamy planowane i projektowane)  - Reklamy muszą być zgodne z uchwałą krajobrazową. W przypadku umieszczenia reklamy niezgodnie z uchwałą, może nastąpić wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zostać wymierzona kara pieniężna.

Wyrok WSA w Poznaniu (Sygn. II SA/Po 547/23): https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EA419C9F7C

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. P 20/19): https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=23623&sprawa=21893