3.1. Przegląd emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004 roku i jako jej członek kraj nasz uczestniczy w promowaniu ekonomicznego i społecznego postępu poprzez rozwijanie współpracy i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi. Dbamy również wspólnie o środowisko przyrodnicze.

Troska o środowisko przyrodnicze jest jednym z wiodących priorytetów politycznych UE. W ramach przynależności do Unii podejmowanych jest w Polsce wiele działań, m.in. związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i ochroną klimatu. Wyrazem tego jest np. czynne uczestnictwo we Wspólnotowym Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (EU_ETS - European Union Emission Trading Scheme) czy realizacja Programu poprawy efektywności energetycznej. Działania te nakierowane są na realizację celów emisyjnych określonych w Protokole z Kioto (PzK) do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, którego sygnatariuszem jest zarówno Unia Europejska jak również jej wszystkie kraje członkowskie.

Zarówno w krajach Unii Europejskiej UE-27, jak i UE-15, emisja gazów cieplarnianych stopniowo malała po 1990 roku. Istotnym wskaźnikiem kompleksowo charakteryzującym intensywność emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach jest ilość emisji tych gazów na mieszkańca. Na rysunku 1. przedstawiono porównanie tego wskaźnika dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Według ostatnich danych inwentaryzacyjnych (EEA 2011), w 2009 roku największy udział spośród wyemitowanych gazów cieplarnianych (bez LULUCF) przez kraje UE-27 miał dwutlenek węgla (CO2), bo aż 82%, co stanowi 3 765 000 tys. ton emisji tego gazu. Porównując tą wartość do wartości emisji w roku 1990 (rok bazowy w Konwencji klimatycznej) można stwierdzić, że emisja CO2 w roku 2009 była mniejsza w UE-27 o 14,3% od emisji roku bazowego. Szczególnie wyraźny spadek emisji odnotowano ostatnio, między rokiem 2008 i 2009 co związane było głównie ze spadkiem aktywności gospodarczych w wyniku światowego kryzysu finansowego.

Poniższa tablica przedstawia emisje gazów cieplarnianych w latach 1990, 1995, 2000, 2005 i 2009 dla krajów UE-27.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej