1. Wprowadzenie

Emisja gazów cieplarnianych jest podstawowym wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Redukcja tej emisji stała się jednym z wiodących priorytetów w polityce światowej. Unia Europejska i jej kraje członkowskie przywiązują dużą wagę do ograniczania emisji gazów cieplarnianych na swoim terenie. Obecnym celem politycznym Unii jest zredukowanie emisji o 20% do 2020 roku względem roku 1990. Unia Europejska rozważa możliwość zaostrzenia tego limitu do 30%.

Poznań jest miastem dbającym o czystość środowiska, podejmującym liczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza i gospodarki odpadami. Miasto dba również o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na swoim terenie. W 2008 roku Poznań gościł konferencję stron Konwencji klimatycznej ONZ COP-14.

Przygotowując się do tego wydarzenia, w 2007 r. Urząd Miasta Poznania postanowił oszacować emisję gazów cieplarnianych z terenu miasta Poznania w okresie od roku 1990. Wykonawcą pracy była firma Ecofys Polska. Praca ta pokazała jak przemiany okresu transformacji gospodarczej, które dokonywały się po roku 1989, wpływały na wielkość emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla. Po kilku latach, które minęły od tamtego okresu Władze miasta postanowiły sprawdzić jakie zmiany dokonały się w wielkości emisji w następnym pięcioleciu czyli w okresie lat 2005-2010. Wykonanie stosownej analizy powierzono holenderskiej firmie Primum BV, która jest kontynuatorką działalności firmy Ecofys w Polsce.

W pracy tej dokonano aktualizacji opracowania z 2007 roku pokazując wielkość emisji gazów cieplarnianych w roku 2010. Ponadto, oszacowano podstawowe możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta Poznania w przyszłości, przyjmując przybliżony horyzont czasowy roku 2020 dla realizacji potencjalnych przedsięwzięć skutkujących redukcją emisji gazów cieplarnianych. Oszacowano też koszty tych przedsięwzięć. Wyniki oszacowań przedstawiono przy pomocy krzywej kosztowej redukcji emisji, co będzie pomocne dla Władz miasta przy podejmowaniu odpowiednich decyzji co do wyboru kierunków działań w celu ograniczenia emisji, jeśli uznają to za stosowne.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej