Uchwała Antysmogowa

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
nr XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania,
ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw

obowiązuje od 1 maja 2018 roku

Kogo dotyczy?

Uchwała antysmogowa to akt prawa miejscowego skierowany do wszystkich użytkowników źródeł na paliwa stałe zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty) i samorządy lokalne (mieszkania komunalne i budynki użyteczności publicznej), jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW. Za przestrzeganie przepisów uchwały odpowiedzialna jest osoba /podmiot eksploatujący instalację - nie jest tu istotny tytuł własności, lecz fakt użytkowania.

Założenia

 • dozwala wyłącznie montaż urządzeń grzewczych spełniających normy emisyjne zgodne z wymogami Ekoprojektu, bez rusztu awaryjnego i możliwości jego zamontowania oraz umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa
 • wprowadza zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych
 • wyznacza graniczne terminy wymiany przestarzałych kotłów na nowe wysokosprawne spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu
 • wprowadza zakaz używania urządzeń na paliwa stałe w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest równolegle w inny ekologiczny  system ogrzewania bądź też ogrzewanie spełniające wymagania Ekoprojektu - zakaz obowiązuje gdy w danej dobie wystąpiło przekroczenie stężenia 24-godzinnego PM10 oraz prognozowane jest utrzymanie tego przekroczenia w kolejnej dobie (informację czy w danym dniu obowiązuje wyżej opisany zakaz można znaleźć w aplikacji ATMOSFERA DLA POZNANIA)

Odpowiedzialność karna

Uprawnienia do kontrolowania wypełniania przez mieszkańców obowiązków wynikających z zapisów ww. uchwały posiada Straż Miejska Miasta Poznania.

Przestrzeganie przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową kontrolowane będzie zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. W uchwałach antysmogowych brak jest regulacji odnoszących się do sankcji, jaka grozi za niestosowanie się do przepisów tych aktów prawa miejscowego. Sankcja ta została wskazana w art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219), zgodnie z którym: Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Ważne terminy

NIE PŁAĆ KAR - WYMIEŃ PIEC PÓKI JEST NA TO CZAS:

 • Do końca 2023 roku - należy wymienić tzw. "KOPCIUCHY" czyli stare pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno nie spełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Do końca 2025 roku - należy wymienić tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń czyli PIECE KAFLOWE, piece typu KOZA oraz KOMINKI na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu,
 • Do końca 2027 roku - należy wymienić kotły i piece na węgiel lub drewno spełniające podstawowe wymagania emisyjne - klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012; kotły klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2018 r., będą mogły być stosowane do końca ich żywotności.

Zakaz eksploatacji pozaklasowych kotłów i pieców na paliwa stałe

zacznie obowiązywać w Poznaniu

1 stycznia 2024 roku

Czym nie wolno palić

NIE PŁAĆ MANDATU - WYBIERZ OPAŁ DOBREJ JAKOŚCI:

Od 1 maja 2018 roku w Poznaniu nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 • węgla brunatnego i paliw z niego produkowanych
 • drobnych miałów węglowych gdzie drobnego węgla (ziarna poniżej 3 mm) jest ponad 15%
 • węgla kamiennego o następujących parametrach:

           a) wartości opałowej poniżej 23 MJ/kg

           b) zawartości popiołu powyżej 10%

           c) zawartości siarki powyżej 0,8%

 • biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno musi być sezonowane co najmniej przez 2 lata)

Pamiętaj!!!

Przy zakupie opału masz prawo żądać od sprzedawcy certyfikatu jakości paliwa. Sprawdź czy wartości parametrów kupowanego paliwa są zgodne z zapisami uchwały antysmogowej - zanim sprawdzi to Straż Miejska podczas kontroli w Twoim domu.