Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Czym jest CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informatyczny, który jest zbiorem informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Podstawą prawną  stworzenia systemu jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1243)

Od 1 lipca 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło przyjmowanie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. CEEB ma stanowić rejestr źródeł ciepła w poszczególnych budynkach. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

Kogo obowiązuje zgłoszenie?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na :

 • Właścicielu

lub

 • Zarządcy budynku

Zgłoszeniu podlegają wszystkie źródła ogrzewania, które znajdują się w obrębie budynku.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

Terminy

Właściciel/zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w okresie od 1 lipca 2021 r.:

 • o 12 miesięcy w przypadku zgłoszenia istniejącego już źródła ciepła oraz
 • o 14 dni od pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub spalania paliw

Deklaracja

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).

Formularze deklaracji

Budynki i lokale mieszkalne

Budynki i lokale niemieszkalne

Miejsce złożenia deklaracji

Deklarację można złożyć w formie:

 • elektronicznej na stronie GUNB: www.zone.gunb.gov.pl. Żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny
 • w wersji papierowej - wypełniony i podpisany formularz można wysłać na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań. Można też przynieść go osobiście -  wcześniej należy umówić wizytę przez stronę internetową www.poznan.pl, lub dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44.

Więcej informacji

1) uzyskasz drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

2) znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej

3) znajdziesz na ogólnopolskiej stronie centralnej ewidencji emisyjności budynków