ŚRODKI NA OSIEDLENIE W POZNANIU

Wniosek o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego może złożyć Repatriant, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej  w celu repatriacji, osiedlił się w Poznaniu i poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Repatriant składa wniosek w terminie 2 lat od dnia nabycia przez niego obywatelstwa polskiego. Wniosek obejmuje członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r.
  • wykaz faktur i /lub rachunków za zakup towarów i usług wraz z oryginałami dokumentów, wystawione na wnioskodawcę;
  • dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego - akt notarialny potwierdzający zakup mieszkania lub umowa najmu mieszkania;
  • oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu z rodziną (ilość osób);
  • potwierdzenie zameldowania;
  • kopię dowodu osobistego;
  • kserokopia wydania wizy repatriacyjnej (z datą przekroczenia granicy RP);