Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury, Plac Kolegiacki 17, II piętro, pokój 253 lub sekretariat Wydziału, pokój 257.

Opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]".

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Szczegóły dotyczące opłaty skarbowej - w tym wykaz zaktualizowanych punktów poboru opłaty skarbowej (inkasentów) - odszukać można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w opisie sprawy "Opłata skarbowa" Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania bądź w menu "SPRAWY" zakładka "OPŁATY SKARBOWE"

Termin i sposób załatwienia

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek  nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem prezprowadzenia imprezy masowej.  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 611 z późn. zm).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu, o której mowa w art.29 i w art.32 wyżej wymnienionej ustawy, przysługuje  odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16, za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki