Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 t.j.) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych