Poznań uzależniony od profilaktyki

Projekt stanowi przedsięwzięcie Miasta Poznania w zakresie realizacji kierunków działań określonych w Narodowym Programie Zdrowia przyjętym do realizacji na lata 2021-2025.

W zakresie profilaktyki uzależnień w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.
  • Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
  • Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Głównym celem projektu jest propagowanie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków. Ideą projektu jest zwiększenie wśród mieszkańców Poznania zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem i ze środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów na bodźce pozytywne.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Upowszechnianie wiedzy na temat konsekwencji spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków, NSP, w tym dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych.
  2. Kreowanie i wzmacnianie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących u progu inicjacji alkoholowej lub eksperymentujących z narkotykami czy też dopalaczami.
  3. Dostarczanie mieszkańcom Poznania informacji na temat zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy w sytuacji problematycznego spożywania alkoholu lub zażywania dopalaczy.
  4. Edukacja mieszkańców z zakresu zdrowego stylu życia oraz korzystania ze wsparcia psychologicznego.
  5. Projekt jest realizowany przy współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Policji, Przedstawicieli placówek leczenia odwykowego, a także organizacji pozarządowych.

W 2018 roku odbyła się I edycja Projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. "Poznań Uzależniony od Profilaktyki" adresowanego do uczniów poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat.

Podczas pierwszej edycji projekt został realizowany w 43 poznańskich szkołach, które zgłosiły ponad 2700 uczniów. Od września do listopada 2019 roku została przeprowadzona II edycja Projektu dla ok. 4220 uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do projektu zgłosiło się wówczas 48 szkół.

Koordynatorką projektu jest Pani Iwona Garczyńska

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Urząd Miasta Poznania

Tel. (61) 878 48 05

e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl

Aktualnie w ramach projektu wyodrębnione zostały moduły dedykowane poszczególnym grupom uczestników, z którymi szczegółowo można się zapoznać poniżej:

Moduł dla seniorów (wkrótce)