Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do kompetencji MKRPA należy między innymi: pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, motywowanie do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz nadzór nad przestrzeganiem warunków i zasad sprzedaży alkoholu.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu

Joanna Olenderek - Przewodnicząca Komisji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Hanna Kaczmarek - Sekretarz Komisji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

W ramach Komisji działają następujące zespoły problemowe:

Zespół ds. Leczenia i Profilaktyki Uzależnień w składzie:

Justyna Piekarska - Przewodnicząca Zespołu, kurator sądowy, Sąd Okręgowy w Poznaniu

Małgorzata Biskup, specjalista uzależnień, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

Wiesława Cieślik, kierownik Ośrodka dla Bezdomnych

Krystyna Garbarek, pracownik socjalny, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Paulina Lehmann, specjalista terapii uzależnień, psycholog

Arkadiusz Robak, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Katarzyna Właśniak, psycholog, psychoterapeuta

Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi w składzie:

Łukasz Grzybak - Przewodniczący Zespołu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Bartosz Biały, Straż Miejska

Krzysztof Jankowiak, Komenda Miejska Policji

Arkadiusz Kamiński, Straż Miejska

Zbigniew Kiełczewski, Straż Miejska

Witold Korbanek, Komenda Miejska Policji

Damian Musiałkiewicz, Komenda Miejska Policji

Norbert Woźniak, Komenda Miejska Policji

Komisja wykonuje swoje zadania we współpracy z policją, prokuraturą, sądami, Urzędem Miejskim w Poznaniu i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej