Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Wobec kogo może zostać wszczęta procedura?

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozkład życia rodzinnego
  • demoralizację małoletnich
  • uchylają się od pracy
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Osoby uprawnione

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Sąd, kuratorzy sądowi i inne.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym - nie przysługują jej uprawnienia do pozyskiwania informacji na temat prowadzonego postepowania, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Miejsce i sposób załatwienia

Wniosek do Komisji składają osoby pełnoletnie, które posiadają wiedzę na temat sytuacji osoby nadużywającej alkoholu, jej rodziny oraz skali problemu. Formularz wniosku jest dostępny w dokumentach do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Komisji na parterze budynku przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w biurze podawczym na parterze budynku przy ul. 3 Maja 46 lub przesłać na adres:

Miejska Komisja Rozwiazywania

Problemów Alkoholowych w Poznaniu

Ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

Wymagane dokumenty

Czytelnie wypełniony wniosek zawierający informacje określone w formularzu. Wnioski niekompletne tzn. nie zawierające informacji i przesłanek ustawowych umożliwiających wszczęcie procedury są zwracane do wnioskodawcy.

Informacje dodatkowe

Komisja nie rozpatruje wniosków anonimowych.
Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

WAŻNE: Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej