Procedura opiniowania punktów sprzedaży alkoholu

Opiniowanie przez Komisję wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane jest w sytuacjach, kiedy wniosek jest złożony w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa i zostanie on skierowany do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. Wnioski kierowane są pod opinię Komisji stosownie do daty wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

W ramach czynności członków Zespołu ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi w miejscu sprzedaży alkoholu wskazanym we wniosku przeprowadzana jest wizja lokalna. Czynności przeprowadzone w terenie dotyczą wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów.

Komisja nie opiniuje następujących wniosków:

 • o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • o wydanie zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (tzw. cateringowe),
 • o wydanie zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe rodzaje zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlegają opiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu.

Osoby uprawnione

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia nie biorą udziału w posiedzeniach Komisji opiniującej złożone przez nich wnioski. Opiniowanie następuje w trybie glosowania członków Komisji nad uchwałą opiniującą. Po podjęciu uchwały Komisja wydaje postanowienie, które przekazywane jest bezpośrednio do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Miejsce i sposób załatwienia

Wnioski wpływające do Komisji rozpatrywane są na posiedzeniu, które odbywa się w każdą środę tygodnia od godz. 15.30. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji sprzedaży alkoholu powinien zostać złożony w siedzibie Komisji tj. przy ul. 3 Maja 46 najpóźniej do środy w tygodniu poprzedzającym termin posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku wniosków, w stosunku do których konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, będą one kierowane na najbliższe posiedzenie przypadające po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Wymagane dokumenty

Z miejsca przeprowadzenia wizji lokalnej sporządzany jest protokół stanowiący załącznik do projektu uchwały Komisji.

Załączniki


Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w dniu 9 marca 2018 r., dała gminom szereg kompetencji umożliwiających kształtowanie polityki dotyczącej dostępności napojów alkoholowych, m.in. w zakresie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych. Samorządom przysługuje prawo do ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 22.00 a 6.00 rano, a także ustalania maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic i osiedli.

Na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu wprowadzono dodatkowo ograniczenia
w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakaz sprzedaży obowiązuje od godziny 22 do 6 rano. W tym czasie napoje alkoholowe na tym terenie można spożywać jedynie w lokalach gastronomicznych. Limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach wynoszą odpowiednio:

 • 870 - piwo oraz napoje zawierające do 4,5% alkoholu,
 • 760 - napoje zawierające od 4,5 do 18% alkoholu,
 • 760 - napoje powyżej 18% alkoholu.

23 czerwca zmieniły się limity dot liczby punktów sprzedaży alkoholu - maksymalna liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi:

 • 1.000 - piwo oraz napoje zawierające do 4,5% alkoholu,  w tym na terenie osiedla Stare Miasto: 95
 • 1.035 - napoje zawierające od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym na terenie osiedla Stare Miasto: 100
 • 965 - napoje powyżej 18% alkoholu, w tym na terenie osiedla Stare Miasto: 85.

Wprowadzone uchwałą Rady Miasta Poznania zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określają warunki rozmieszczenia punktów w terenie z zachowaniem odpowiedniej odległości od miejsc chronionych. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów chronionych:

 • szkół (z wyjątkiem szkół wyższych),
 • zakładów dla nieletnich,
 • domów dziecka,
 • przedszkoli,
 • obiektów kultu religijnego,
 • jednostek wojskowych,
 • obiektów sportowych, na których odbywają się masowe imprezy sportowe.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła również zakaz spożywania napojów w miejscach publicznych, wskazując jednocześnie na kompetencje rady gminy w zakresie ewentualnego wprowadzenia odstępstw od ww. zakazu. Uchwała Rady Miasta Poznania określiła obszary i miejsca publiczne, w których spożywanie alkoholu jest dozwolone. Wymienione w uchwale odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych ustalono z poszanowaniem odległości od zabudowy mieszkaniowej oraz popularności miejsc spotkań mieszkańców Poznania. Okolice rzeki Warty objęte odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zostały specjalnie oznakowane, a przestrzeganie zasad jest monitorowane przez służby mundurowe.

Szczegółowe procedury dotyczące wydawania poszczególnych rodzajów zezwoleń, wraz z drukami wniosków, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMP oraz w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej