Zadania Komisji

Zadania Komisji

Celem działań Komisji jest współuczestnictwo w regulacji dostępności alkoholu na terenie miasta, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Do zadań Komisji należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także:

1)     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

2)     opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Poznania w sprawie usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3)     prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

4)     udział członków Komisji w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w grupach roboczych;

5)     inicjowanie i podejmowanie działań wobec osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe w zakresie przeciwdziałania i ochrony przed przemocą
w rodzinie, w tym związanych z wypełnieniem druku Niebieskiej Karty;

6)     przygotowanie oraz przeprowadzenie na terenie miasta Poznania akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych;

7)     prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej podczas kampanii społecznych i innych środowiskowych form promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień;

8)     prowadzenie interwencji w związku z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

9)     współpraca z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania, organizacjami pozarządowymi, grupami samopomocowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Programu.

Sposób realizacji zadań, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji, zatwierdzony przez wszystkich członków Komisji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej