BEZPŁATNE USŁUGI SDLA SENIORÓW - VIVA SENIOR

Bezpłatne usługi dla Seniorów to program VIVA SENIOR.


Taksówka dla Seniora

czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badanie, na wizytę specjalistyczną).

Dla kogo?

Program adresowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, które mają 80 lat i więcej (lub są w wieku 70-79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej), samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej, dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

 • przewozy  odbywają się 5 dni  w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 7.00-18.00,
 • zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia,
 • zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz.20.00 przed planowanym terminem przejazdu i max 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu,
 • odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd,
 • z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem osób leżących. Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu,
 • z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Opiekun musi miec ukończone 16 lat.
 • jedna osoba może skorzystać z bezpłatnej usługi maksymalnie 6 razy w roku  i nie więcej niż 1 raz w miesiącu, przez cały okres projektu.

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej, numer telefonu 22 43 900 50.

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.


Pudełko życia

czyli plastikowe pudełko zawierające szereg informacji mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie
z wyboru.

Zasady korzystania

Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających. Obok informacji o przebytych operacjach i zabiegach, pojawia się także informacja, komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się w półce na drzwiach lodówki. W zestawie znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, że mogą tam szukać informacji na temat stanu zdrowia i przyjmowanych lekach. "Pudełko życia" daje pewność, że w razie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, utraty przytomności ratownicy medyczni będą mogli działać w oparciu o informacje o ogólnym stanie zdrowia osoby starszej. Aby mieć pewność, co do wprowadzanych danych medycznych ankietę należy wypełnić z lekarzem rodzinnym. Ankieta powinna być na bieżąco aktualizowana - raz na rok, przy każdej zmianie leków lub sposobie ich dawkowania.

Zgłoszenia i informacje

Seniorki, seniorów oraz opiekunki i opiekunów mieszkających w Poznaniu po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, na ul. Mielżyńskiego 24. Informacje: 61 847 21 11.


Książka dla Seniora

czyli bezpłatne dostarczanie mieszkańcom książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?

Akcja skierowana jest do osób po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.

Zasady korzystania

W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług BR pozwala by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Książki dostarczane będą raz w tygodniu - w poniedziałki, w godzinach 11.30 - 14.30. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać dzwoniąc ponownie pod wskazany numer Poznań Kontakt. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki,
w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Zgłoszenia

Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 0), od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-20:00

Usługa realizowana jest wyłącznie po zainicjowaniu kontaktu przez seniora.


Mobilna pielęgnacja stó u seniorów

czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp.

Dla kogo?

Program adresowany jest do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej, spełniają kryterium wieku i są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują.

Zasady korzystania

 • usługi będą odbywały się 5 dni  w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 10.00-18.00,
 • zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia,
 • osoba zgłaszająca przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres,
 • okres oczekiwania na realizaxję usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń,
 • ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie podolog/kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora
 • osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymają również na odpowiednim formularzu informacje/zalecenia dotyczące poprawy stanu paznokci, również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi.

Zgłoszenia i odwołania usług można dokonać pod numerem telefonu 61 646 33 44

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora


Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym.

Dla kogo?

Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Zasady korzystania

 • Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 • Sprzęt wydawany będzie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 • Od adresatów zadania będzie wymagało się przedstawienia zaświadczenia od lekarza w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni lub innego dowodu potwierdzającego ww. konieczność (np. wypis ze szpitala, itp.) oraz oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia.
 • Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie będzie zawierane w formie pisemnej.
 • Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.
 • W ramach wypożyczalni osoby zainteresowane mogą wypożyczyć:

- łóżka rehabilitacyjne/łóżka szpitalne

- wózki inwalidzkie
- kule inwalidzkie
- laski
- materace przeciwodleżynowe
- balkoniki
- chodziki
- wodoodporne pokrowce na materace
- inhalatory
- koncentratory tlenu
- odsysacze
- wózki toaletowe
- krzesła toaletowe

Zgłoszenia i informacje o projekcie Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0)