Abonament RTV. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Abonament RTV

Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu RTV mogą uzyskać osoby, wobec których orzeczono o:

     * zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

     * całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, lub

     * znacznym stopniu niepełnosprawności, lub

     * trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zwolnienie to przysługuje ponadto:

     * osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu 80 dB),

     * osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Zwolnienie nie przysługuje osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych należy udać się do urzędu pocztowego (właściwego dla miejsca stałego pobytu zamieszkania) i tam przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument uprawniający do korzystania ze zwolnienia, a także dowód osobisty i złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej