Świadczenie dla Wieloraczków

Przypominamy, że do 31 maja 2020 można składać wnioski o przyznanie Poznańskiego Świadczenia na rzecz Wieloraczków.

Świadczenie dla Wieloraczków - grafika artykułu
Świadczenie dla Wieloraczków

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań;
  • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 24 rok życia (jeśli dzieci po 18 roku życia kontynuują naukę).

Więcej informacji dotyczących Poznańskiego Centrum Świadczeń, można uzyskać można pod numerem telefonu
Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.

   

MSz

sieci społecznościowe