Krok po kroku z inwestycją

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy sprawdzić, czy teren, na którym ma być realizowana   inwestycja   jest własnością Miasta Poznania  (informacje te można pozyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań). Uwaga!  Realizacja inwestycji dotycząca budowy nawierzchni, chodnika oraz oświetlenia jest możliwa WYŁĄCZNIE na terenie stanowiącym własność Miasta Poznania.               
Jeżeli chodzi o realizację sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, możliwa jest na terenie prywatnym, wówczas niezbędny jest akt notarialny - prawo użytkowania ustanowione     
na rzecz Aquanet SA. Przy realizacji inwestycji sieci wod. - kan., jeśli grunty są własnością Miasta, ale nie we władaniu Zarządu Dróg Miejskich, koszty związane z zajmowaniem nieruchomości przez wykonawców robót należy uregulować w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM,        ul. Gronowa 20 w Poznaniu.

 • Ustalenie rodzaju podmiotu, który będzie reprezentować mieszkańców.
  Najlepszą i najwygodniejszą dla mieszkańców formą reprezentacji jest
  forma stowarzyszenia zwykłego.
  Więcej informacji w punkcie "Kto może złożyć wniosek".
 • Uzyskanie warunków technicznych dla planowanej inwestycji, które wydaje odpowiednia jednostka.
  Informacja w tej sprawie w zależności od rodzaju inwestycji:

            -nawierzchnia, oświetlenie - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,

           -sieć wodociągowo - kanalizacyjna - Aquanet S.A. ul Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

 • Sporządzenie bądź zlecenie wykonania kosztorysu inwestorskiego określającego szacunkową wartość robót budowlanych.
 • Skontaktowanie się z projektantem w celu opracowania dokumentacji projektowej.
 • Złożenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami (Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań, I piętro, pokój 110, 111).
 • Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję,
 • Wydział przygotowuje umowę pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem na realizację zaplanowanej inwestycji.
 • Podpisanie umowy z Miastem na realizację zadania publicznego zaakceptowanego przez Komisję.
 • W przypadku inwestycji, których wartość przekracza 30 000 euro, tj. 129 351 złotych netto (159 101,73 złotych brutto) Stowarzyszenie jest zobowiązane do wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony).
 • W przypadku inwestycji, których wartość nie przekracza 30 000 euro Stowarzyszenie powinno dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert minimum trzech wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert.

Uwaga!

W sytuacji, gdy pomimo wystosowania zapytania ofertowego, do co najmniej trzech wykonawców wpłynie tylko jedna oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

 • Po wyborze wykonawcy i zakończeniu postępowania przetargowego,
 • Stowarzyszenie przekazuje dokumentację przetargową Miastu.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie jej kopii Miastu.

Uwaga! 

W umowie należy zawrzeć zapis: "Stowarzyszenie działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania".

 • Po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac, stwierdzonych podpisami wykonawcy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Stowarzyszenia oraz przedstawiciela Miasta, Stowarzyszenie wspólnie z Miastem przystępuje do rozliczenia finansowego zadania.

Uwaga! 

Miasto finansuje realizację zadania po uruchomieniu w pierwszej kolejności środków Stowarzyszenia. Rachunki (faktury) Stowarzyszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty są sprawdzane pod względem celowości ich poniesienia.

Wszystkie rachunki, faktury dotyczące realizacji inwestycji np. za uzyskanie wymaganych uzgodnień decyzji administracyjnych muszą być wystawiane na Stowarzyszenie
(nie na osobę fizyczną) oraz płacone z konta Stowarzyszenia.

 • Stowarzyszenie zgłasza do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenie budowy.
 • Stowarzyszenie dostarcza Miastu dokument potwierdzający zakończenie inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą.