Urząd Miasta Poznania wraz z 15 Partnerami w okresie 01.03.2017-29.02.2020 realizuje projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania".

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla minimum 375 rodzin biologicznych i 70 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z terenu 13 Gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, mieszczących się na obszarze MOF Poznania.