Projekty międzynarodowe

Program Urbact


European Qualifying Path on Urban Public Transport Issues

Przedmiotem projektu był cykl szkoleń i wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień związanych z dofinansowaniem projektów dot. Transportu miejskiego.

Okres realizacji: 2005-2006

wartość projektu: 28 858 euro

kwota dofinansowania: 14 429 euro


Zarządzanie i rewitalizacja dużych osiedli mieszkaniowych

Projekt zakładał opracowanie raportów oraz ekspertyz na temat obecnego stanu dużych osiedli mieszkaniowych, wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Na bazie powstałych ekspertyz sformułowany zostanie program odnowy miast
Miasto Poznań - Lider sieci
Wkład Miasta Poznania 24 000 EUR

Okres realizacji: 2006-2007

wartość projektu: 576 000 EUR

kwota dofinansowania: 288 000 EUR


Support for Cities - Rewitalizacja w Poznaniu

Możliwość ubiegania się o wsparcie przy określaniu i realizowaniu zintegrowanych strategii rozwoju Miasta, poprzez zorganizowana misję eksperta URBACT. Głównym celem misji i pracy eksperta było dostarczenie przykładów oraz sugestii dotyczących realizacji programu rewitalizacji w Poznaniu, w tym form stymulowania inicjatyw społecznych i współpracy z mieszkańcami, które mogłyby być zastosowane w Poznaniu, z uwzględnieniem specyfiki miasta oraz istniejących warunków prawnych.

Okres realizacji: 2007

Praca eksperta była finansowana przez URBACT w ramach programu Sfe.


Inicjatywa Interreg III B


HEPRO Toolkit for Local Health Profiles

Celem projektu była realizacja polityki rozwoju przestrzennego i regionalnego w Regionie Morza Bałtyckiego, której celem była wymiana doświadczeń w sferze ochrony zdrowia na szczeblu regionalnym i lokalnym, opracowanie uniwersalnej ankiety do przeprowadzania badań społeczności lokalnych, zebrania i analiza danych o stanie zdrowia społeczności lokalnych. Monitorowanie zmian w zdrowiu społeczności lokalnych oraz udział w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju w Europie.

Okres realizacji: 2005-2007

wartość projektu: 266 000 zł

kwota dofinansowania: 200 000 zł


Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL


Kampania przeciw ubóstwu  "Najwyższy szczebel dobroczynności"

Program Partnerstwa skierowany jest do grupy 250 osób wykluczonych społecznie, a w szczególności osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Działaniem Partnerstwa była Kampania Przeciw Ubóstwu, której celem było zwiększenie udziału osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w zatrudnieniu. Program szczegółowo dotyczy podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji podopiecznych przy doborze programów terapeutycznych.

Liderem projektu Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot. Miasto Poznań partnerem w projekcie.

Okres realizacji: 2004-2008

wartość projektu: 13 803 593,70 zł Dla miasta Poznania 241 375 zł

kwota dofinansowania: 13 803 593,70 zł.Dla miasta Poznania 241 375 zł


Program Wspólnotowy Daphne


Posłuchaj mnie - krzywdzone dziecko pod specjalną ochroną

Program zakładał przygotowanie procedury, miejsc przesłuchań dla dzieci, młodzieży i kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej. Przeprowadzono także szkolenia dla osób zajmujących się ofiarami przemocy.

Okres realizacji: 2006-2009

wartość prjektu: 176 373,00 euro

kwota dofinansowania: 107 764,00 euro

(w tym kwota dla Miasta Poznania 57 337 Euro, dla Assen 24 470 Euro, dla Centrum Wspierania Dzieci w Wilnie - 25 957 Euro)


Program Komisji Europejskiej AGIS


Developing European Best Practice in Reducing Crime by Tackling Drug Dealing and Use

Projekt zakładał współpracę z młodzieżą w celu zwalczania przestępstw narkotykowych.
Notthinghamshire - liderem projektu

Okres realizacji: 2006-2008

wartość projektu: 447 780 EUR (wkład miasta Poznania
97 500 zł)

kwota dofinansowania: 297 780 EUR (dotacja dla Miasta Poznania
190 172 zł)


Program Wspólnotowy Town - Twinning


Europa bez barier

Projekt obejmował zorganizowanie zawodów sportowych oraz innych imprez towarzyszących dla niepełnosprawnej młodzieży z 6 miast partnerskich i jednocześnie krajów europejskich.

Okres realizacji: 2006

Wartośc projektu: 6 869,5 EUR

Kwota dofinansowania: 6 869,5 EUR


Gospodarka odpadami komunalnymi w miastach partnerskich

Międzynarodowa konferencja na temat gospodarki odpadami w miastach

wartość projektu: 23 000 EUR

kwota dofinansowania: 11 500 EUR


Program Kultura


Upamiętnienie wysiedleń mieszkańców z Poznania i Wielkopolski podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1940

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  • Badania materiałów archiwalnych i stworzenie list osób deportowanych
  • Przygotowanie materiałów upamiętniających wydarzenia
  • Wydanie publikacji
  • Organizacja wystawy

Okres realizacji projektu: 2006-2008

wartość projektu: 51 069,10 EUR dla miasta Poznania

dofinansowanie: 30.641,46 EUR dla miasta Poznania


Nowy Wspólnotowy program w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003 - 2008


Shape Up Zdrowa sylwetka. Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w środowisku lokalnym

Poznań był jednym z 26 miast zaangażowanych w ten Projekt w ramach Nowego Wspólnotowego Programu w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2008.
Projekt zakładał stworzenie sieci szkół, które będą kreowały wizerunek placówek ukierunkowanych na zdrowy styl życia, poprzez podejmowanie różnych inicjatyw oraz wymianę wiedzy i zdobytych doświadczeń wśród miast partnerskich.
Ze strony Miasta Poznań Projekt realizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, który jest koordynatorem. Głównymi uczestnikami były trzy placówki oświatowo-wychowawcze: Przedszkole nr 190, Szkoła podstawowa nr 34 oraz Gimnazjum nr 12.

Okres realizacji: 2006-2008

wartośc projektu: 51 069,10 EUR dla miasta Poznania

kwoata dofinansowania:30.641,46 EUR dla miasta Poznania


5 PROGRAM RAMOWY


PLUS - partycypacja społeczna, przywództwo i zrównoważony rozwój miast

Celem projektu jest analiza i porównanie różnorodnych praktyk i doświadczeń w dziedzinie zarządzania przestrzennym i społeczno - gospodarczym rozwojem miast ze szczególnym uwzględnieniem stylów przywództwa oraz sposobów udziału lokalnych społeczności w wypracowywaniu i podejmowaniu decyzji władz lokalnych.

Miasto partnerem w projekcie

Projekt zrealizowany

wartość projektu: 8.160 EUR

kwoat dofinansowania: 1.095 EUR


Program Leonardo da Vinci


Specjaliści IIP w Urzędzie Miasta Poznania

Projekt wymiany kadry. 10 osób ds. wspierania rozwoju zawodowego (Wydział Organizacyjny) zostało przeszkolonych w Wielkiej Brytanii w celu efektywnego przygotowania Urzędu do audytu IIP a także umożliwienia uczestnikom zdania egzaminu na licencjonowanych doradców IIP

Okres realizacji: 2005

wartość projektu: 44 800 zł

kwota dofinansowania: 44 800 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej